Lundens historie

"Every picture tells a story", siges det. Så er Lunden et stort billede! I mere end 40 år har historien gnavet sig ind i Lunden.
Læs den spændende gennemgang her.

2010

Under udarbejdelse

2009

Renoveringen af Lunden står foran sin begyndelse. Nye altaner, nye hoveddøre, nye gulve og vinduer, facaderenovering og en omlægning af de grønne områder. Det er noget af det, vi kan se frem til i årene fra 2010 til 2013. Denne omfattende renovering blev planlagt helt tilbage i 2003, da en undersøgelse af bygningerne viste, at de havde nogle omfattende byggeskader, som nødvendigvis måtte udbedres. Det bevilgede beløb er ca. 320 mio. kr. Planen er at gå frem blok for blok og slutte med renoveringen af de grønne arealer. Undervejs i forløbet skal beboerne genhuses i pavilloner, der formentlig bliver stillet op på Lundens fodboldbane. Hver pavillon er på ca. 65 m2. Lunden har valgt Rådgivende ingeniører Jørgen Wessberg A/S, Herlev som totalrådgiver, herunder til at udføre totalprojekteringen, som forventes at vare en god del af 2009. Landsbyggefonden har udsendt et nyhedsbrev om ændret beboerbetaling i forbindelse med renovering. Det har indflydelse på huslejen, men for vores vedkommende kun i positiv retning. Det forventes, at der holdes et informationsmøde i løbet af foråret.
Kanaler flytter plads. Forskellige ændringer på grundpakke, mellempakken og fuldpakken samt oplysninger om indstilling af TV.
Vores bankospil har været afholdt i ca. 8 år, og nogle ville gerne stoppe. Vi søgte derfor beboere, der ville være interesseret i at stå for det, samt hjælpere til hjælp med arrangementet. Vi lavede 2 bankospil i efteråret. Takket være sponsorgaver og meget gode rabatter, så er det lykkedes at lave et pænt overskud på de to spil. Der er desværre heller ikke nogen, der har meldt sig til at stå for bankospillet, trods annoncering i Lundexpressen og opslag i opgangene. Vi måtte derfor melde ud, at vi ikke kan fortsætte med bankospil, før der er nogen, der vil stå for det.
Dispensation for opsætning af postkasseanlæg. Vi har endelig fået svar, men det var desværre afslag. Postkasser skal opsættes inden udgangen af 2009. Udskiftning af radiatorer i indgangspartier nødvendig på grund af plads til postkasser.
YouSee har hidtil leveret ”digitale” TV-pakker uden beregning til os. Vi har nu fået indføjet det i vores kontrakt, uden at vi skal give mere. Da vi får signalerne fra YouSee, er der hverken risiko for sort skærm eller behov for at købe nyt udstyr. YouSee vil også efter oktober 2009 udsende tv-signaler analogt.
Telefon og internettet. Der er i afd. 157 tilmeldt 205 beboere til Internet og 194 beboere til telefoni.
Undersøgelsen Naboskabet.dk startes søndag den 7. marts i Lunden, og der er åbent på kontoret 2 dage for hjælp til udfyldelse af skemaerne.
Traditionen tro har der igen her i februar måned været afholdt fastelavnsfest for Lundens børn med forældre, bedsteforældre m.m. Ca.92 personer deltog, hvoraf ca. 38 var børn. Det var et par hyggelige timer, og som det hører sig til blev dronninger og konger kåret.
Her i februar blev der holdt et evalueringsmøde omkring driftssamarbejdet mellem de 3 afdelinger. Vi har tidligere ændret på nogle fordelingsnøgler. Vi har nu haft 2 år til at vurdere samarbejdet på, og man er enige om at gøre driftssamarbejdet permanent.
Vort regnskab for 1. oktober 2007 – 30. september 2008 viser et overskud på kr. 577.688. Årets overskud foreslås anvendt til henlæggelse til afvikling af underfinansiering med kr. 12.125, henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse med kr. 365.563 og henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning med kr. 200.000.
Vores husleje udgør pr. 1. januar 2009 et gennemsnit på kr. 583,16 pr. m2 pr. år. Ifølge en opgørelse blandt de 10 boligafdelinger i Brøndby Strand, så har vi den næstbilligste husleje.
I budgetforslaget for 1. oktober 2009 – 30. september 2010 vil der blive foreslået en lejestigning på 1,58 % for familieboliger og 1,06 % for ældreboliger. Vi har ekstra udgifter til ejendomsskat, vand, renovation og forsikringer. På antennebudgettet vil der blive foreslået en nedsættelse på kr. 2,00 om måneden.
På Afdelingsmødet blev bestyrelsesmedlemmerne Birthe Ketterle og Kenneth Due genvalgt.
Netværksproblemer. Der har været nedbrud og langsom trafik. Problemet skulle være løst. Der er en bruger, der har kørt meget store datamængder igennem, hvilket har stoppet nettet.
Rensning af ventilationskanaler. Vi har indhentet tilbud på rensning af ventilationskanaler – både de lodrette og de vandrette. Det er undersøgt på konto 116, om vi har midler. En enig afdelingsbestyrelse besluttede, at arbejdet sættes i gang på forventet efterbevilling.
Blomstermarked den 2. maj 2009 gav et lille overskud på 1544,- kr. Det drøftes til foråret, om det er den megen ulejlighed for blomsterudvalget at køre videre med arrangementet næste år.
Naboskabsundersøgelsen har ikke givet det forventede resultat. Besvarelsesprocenterne var skuffende. I Lunden i alt 110 besvarelser. Der udarbejdes en ny runde, bl.a. i Lunden. Der var mange begyndervanskeligheder, bl.a. forkert password. Fraflytningsprocenten i Brøndby Strand er i forhold til landsgennemsnittet lav.
Loppemarked i Lunden. Det undersøges, om der er nogen interesse i at afholde et loppemarked søndag den 30. august. Det undersøges ligeledes, om der er interesse for deltagelse fra de øvrige boligafdelinger i Brøndby Strand.
Ekstraordinært afdelingsmøde om renovering afholdes den 28. maj 2009, hvor gennemgang og status vedr. helhedsplanen for renovering vil blive behandlet, heriblandt facader, indgangspartier, altaner, opgange, boliger, grønne områder og hovedstien samt lamper til opgange, indgangspartier, dørtelefoner, emhætter og udendørsbelysning.
Gennemgang af økonomi, herunder udvidelse af altaner, udskiftning af låger til skabe på altaner, vinduer i gavle og opgradering af hovedstien. Der var beboere fra 148 lejemål til stede.
Kommunen overvejer at overdrage Hovedstien til afdelingen. Derfor ville det være fint, at en ny Hovedsti kunne indgå i det overordnede projekt. Hvis vi overtager stien, skal udgifter til drift og vedligeholdelse afholdes af afdelingen.
Vores totalrådgiver gennemgik tidsplan og projekt. Ud over det i Lundeavisen nr. 3 angivne projekt blev der gjort opmærksom på, at der skal opsættes målere på samtlige radiatorer samt varmt- og koldtvandsmåler i lejlighederne.
Der var afstemning om 4 punkter på Afdelingsmødet:
a. Udvidelse af altaner: 145 ja-stemmer og 117 nej-stemmer. Blev vedtaget.
b. Udskiftning af låger på altaner: 77 ja-stemmer og 178 nej-stemmer. Ikke vedtaget.
c. Vinduer i gavle: 11 ja-stemmer og 244 nej-stemmer. Ikke vedtaget.
d. Opgradering af Hovedsti: 22 ja-stemmer og 235 nej-stemmer. Ikke vedtaget.

2008

Hærværk på hovedsikringsskab 3. juledag. 8 sikringer sparket i stykker, hvilket bevirkede, at der ikke var lys i hele blokken. Dong kom i løbet af 50 minutter.
Ny pris på internet 20 Mbit/s. Prisen er nedsat med 200 kr.
Årsregnskab for 2006-2007. Der er et overskud på ca. kr. 53.000,00. Der er ekstraordinært henlagt kr. 775.000 jf. Landsbyggefondens støttetilkendegivelse.
Driftsbudget for 2007-2008 (indeværende år). Budgettet er godkendt på Afdelingsmødet i marts 2007, så vi kan ikke ændre på tallene. Men jf. Landsbyggefondens støttetilkendegivelse skal vi spare ca. kr. 700.000 på bl.a. variable udgifter. Det bliver svært, og vi må imødese, at afdelingen får et større driftsunderskud. Vi skal være ekstra påpasselige med udgifterne, og håbe at vi kan begrænse underskuddet.
Driftsbudget for 2008-2009. jf. Landsbyggefondens støttetilkendegivelse skal spare kr. 345.000. Det er lykkedes at finde besparelser, men det bliver et meget stramt budget.
Afdelingsbestyrelsen godkendte budgettet med en huslejenedsættelse på 0,29 % for familieboliger og 0,16 % for ældreboliger, samt en forhøjelse på antennebudgettet med kr. 16,00 pr. mdr.
Antennebudgettet vil stige til kr. 116,00 pr. måned. Det skyldes hovedsageligt nye switche i krydsfelterne og stigning fra ”YouSee” og CopyDan.
Fastelavn forløb godt. Der deltog 61 børn og 46 voksne. Vi var nødt til at lukke for tilgang, da der kun må opholde sig et vist antal personer i salen ifølge Brandmyndighederne.
1. januar 2008 fik vi den nye helhedsplan, ”Herfra og videre”. Børn og unge, image og lokalt samarbejde er i sat i fokus. Projektet har en 5-årig ramme på små 25 millioner kroner, finansieret af Landsbyggefonden, De 9 almene boligafdelinger i Brøndby Strand og Brøndby Kommune.
Lundedag den 23. aug. 2008 er ved at blive tilrettelagt. Festen skal i år foregå på den store Parkeringsplads ud for selskabslokalerne. Telt, borde samt musik skal bestilles snarest.
Rengøringsfirma er opsagt og stopper 31. maj 08. Vi arbejder på en anden ordning. Af sparehensyn kan det være at vi er nødt til at springe 1 eller 2 måneders trapperengøring over.
Kommissorium for beboergrupper er færdigbehandlet og har fået ros fra Lejerbos administration.
I år er det 50 år siden, at Lejerbo Brøndby blev stiftet med Kjeld Rasmussen som formand. Det vil Organisationsbestyrelsen gerne fejre med en reception. Receptionen holdes på dagen, fredag den 9. maj 2008 i Kirkebjerg Selskabslokaler, Park Alle 282, Brøndby.
Huslejerne i Lejerbo Brøndby afdelingerne vil pr. 1. oktober 2008 være følgende: Afd. 90 – kr. 585,47 m2/år, Afd. 94 – kr. 591,91 m2/år og Afd. 157 – kr. 583,16 m2/år.
Der var forslag til Afdelingsmødet, der gik ud på at forbyde de såkaldte muskelhunde, og forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning. Desuden var der forslag om forbud mod grill (åben ild) på altanerne. Dette blev også vedtaget.
På afdelingsmødet blev afdelingsformand John Frimann og bestyrelsesmedlemmerne Preben Chr. Hansen og Glenda Jensen blev genvalgt.
Atter havde vi et flot blomstermarked. Vi havde rigtig godt vejr, så vi kunne være på græsplænen. Vores blomsterudvalg klarede det flot, men man brugte også en del timer lørdag morgen på at fordele blomsterbestillingerne. Palle, der havde stået for indkøbene på torvet, havde fundet nogle flotte blomster. Lidt skuffende var der kun 28 bestillinger.
Der er stadig stor aktivitet i Ældre-Caféen, der slutter sin 17. sæson til sommer. Man mødes når man har lyst, men der er fast åbent hver torsdag fra kl. 13. Foreningen har igen fået forskellige tilskud blandt andet fra afd. 157, Brøndby Kommune, ”Lov om social service § 18” og kvarterløftssekretariatet.
Tagboligerne i afd. 157 blev drøftet. Brøndby Kommune tager forbehold af hensyn til økonomien, men der arbejdes videre med forslaget i den kommende projektering for fastlæggelse af den endelige økonomi, og om det i det hele taget kan lade sig gøre. Man skal nok regne med at Brøndby Kommune ikke vil give tilladelse til at bygge tagboliger.
Indkaldelse til at melde sig til beboergrupper er udsendt og tilmelding skal afleveres senest den 11. april 2008. Det første Beboergruppe-møde blev holdt den 28. april 2008. Det var et fællesmøde, hvor der blev udtaget beboere til de enkelte beboergrupper. Da der ikke var særlig stor interesse for gruppen med de grønne områder samt legepladser, blev disse slået sammen med ”Bygningen”.
Lundens helhedsplan – totalrådgiver. Udbuddene er annulleret. Ny licitation afholdes i løbet af juni-august måned 2008. Totalrådgiver er valgt. Det blev Rådgivende ingeniørfirma Jørgen Wessberg A/S, Herlev.
Referater fra beboergruppemøder kan ses på hjemmesiden. De to grupper foreslås slået sammen, da der kun er 4 personer, der ikke deltager i begge grupper.
Atter i år havde de 3 afdelinger i Lejerbo Brøndby arrangeret en fælles tur lørdag den 16. august til Holme Olstrup – BonBon-Land. Vi var 147 børn og voksne på turen i år.
Lundens venner. Lundedag i august blev aflyst p.g.a. for få tilmeldinger. Det gav et underskud på ca. 13.000 kr. til musik og underholdning.
Bankospil i oktober aflyses, da tovholderne samt en del af hjælperne har meldt fra. Der forsøges en reorganisering af Lundens Venner. John Frimann indtræder som formand indtil videre. John prøver at starte Bankospil op i nov. og dec.
I sommeren 2008 meddelte vores bestyrer, Glenda Jensen, at hun ønskede at stoppe pr. 1/11 efter at have passet selskabslokalerne i knap 7 år. Vi fik en annonce i Lundexpressen, og der var 3 beboere, der var interesseret i at overtage bestyrerposten. Valget faldt på Tina Lundquist, D.27.
Møde med totalrådgiver forløb tilfredsstillende. Der er indgået tilbudsbilag vedr. Totaltådgiverens organisation samt konflikthåndtering.
Vaskeriet – låsesystem (varmestue). Nogle unge mennesker benytter desværre vaskeriet som varmestue med deraf følgende rod og griseri. Overvågningskameraet var blevet dækket til. Der er lavet en ændring, så man skal bruge sin hoveddørsnøgle for at komme ind i forstuen.
Vi har haft en sag om overtrædelse af husorden for husdyrhold. Den har løbet i ca. 3 år. Vi har fået medhold hos beboerklagenævnet og i boligretten. Sagen blev anket af beboeren til Landsretten, hvor vi også fik medhold. Det endte med, at beboeren måtte fraflytte lejemålet.
Ved indførelse af det nye husdyrreglement sidste år om muskelhunde, havde vi registreret 3 muskelhunde. Disse er nu ”fraflyttet” Lunden.

2007

Vi har udskiftet vores lille traktor til en HAKO, da den gamle traktor var udslidt, og vi har brugt en del penge på reparationer i de sidste par år.
Vi har stadig nogle skolebørn, der opfører sig uanstændigt ved Købmanden i D.17. Eleverne har sparket døre op, opholder sig i opgangen, sviner og laver hærværk.
Købmanden har anmodet om at ændre sin forretning, så der kan blive indgangsparti på altansiden. Det vil give ham en større forretning med mulighed for at udvide varesortimentet. Det blev besluttet at sende anmodningen til høring blandt beboerne i blok 3 og 4. Afdelingsbestyrelsen modtog en del protester fra beboere i blok 4. På den baggrund kunne Afdelingsbestyrelsen ikke godkende en udvidelse af butikken på altansiden.
Lunden har haft 34 fraflytninger i 2006, hvilket giver en fraflytningsprocent på 9,4.. Heraf er 5 familier flyttet internt og 4 lejemål er opsagt grundet flytning til plejehjem. Antallet af beboere i Lunden er gået ned med 21 personer.
Lejerbo har foreslået, at de selv udarbejder varmeregnskaber, hvilket betyder en besparelse på ca. 10 – 15.000 kr. for afdelingen. Systemet kan dog ikke tage hensyn til haneandele, hvilket vil sige, at der ikke længere bliver forskel mellem de, der har badekar og de, der har brus.
Børnefestkomitéen holdt tøndeslagning på Langbjergskolen den 18. februar, og der kom omkring 130 børn og voksne. Vi fik kåret 3 hold kattekonger og -dronninger samt de 3 bedst udklædte børn. Det er også vores opfattelse, at der virkelig var stemning for voksentønden. Vi fik også kåret den bedst udklædte voksne. Vort regnskab for 1. okt. 2005 – 30. sep. 2006 viser et overskud på kr. 870.280. Vi har henlagt kr. 150.000 til uerholdelige fraflyttede beboere. Det store overskud skyldes, at vores lån for 1½ år siden blev omlagt, hvilket har givet os en pæn kursgevinst, som har bevirket det store overskud. Årets overskud anvendes til afvikling af driftsunderskud fra tidligere år (konto 407) med 98.215 kr., afvikling af underfinansiering (konto 303.1) ventilatorer på loftet med 380.063 kr., telenet med 35.125 kr. og ekstra henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) på 363.933 kr.
Vi har nu opgørelse på besparelse på strøm over 3 år. Vi har skiftet vores ventilatorer på loftet til ca. kr. 760.000 kr. og så har vi også skiftet cirkulationspumperne i alle boilerrummene til ca. kr. 120.000. Hvis vi tager udgangspunkt i forbruget i januar 2003 til udgangen af december 2006, har vi sparet ca. 525.500 over 3 år mod en investering på ca. kr. 880.000. Det har vist været en meget god investering.
Ejendomsvurdering er kommet med en kraftig stigning. Grundværdien er steget fra 65.354.400 til 99.469.400 og ejendomsværdien er steget fra 194.000.000 til 480.000.000. Vi skal betale ca. kr. 88.000 mere i 2007 end beregnet og yderligere ca. kr. 32.000 i 2008. Vurderingsskema fastslog, at ejendommen helt igennem er af almindelig bygningsmæssig kvalitet m.m., hvilket vi finder en smule urimeligt, eftersom vi skal til at renovere for mange mio. kr.
På Lejerbo Brøndbys repræsentantskabsmøde den 28. marts blev Poul Erik Traulsen valgt som næstformand, og Asmus Sørensen blev bestyrelsesmedlem efter eget ønske.
En aprilsnar om opførelse af højhuse på institutionsgrundene blev fulgt op af ca. 12 beboere til stor munterhed for alle.
Det planlagte Seniorbofællesskab med 21 ældreboliger har desværre lidt trange kår. De kommer til at koste 1156 kr./m2, men det vil være umuligt at gennemføre byggeriet med regeringens nuværende rammebeløb.
På afdelingsmødet den 13. marts blev Birthe Ketterle genvalgt uden afstemning. Jørgen Ahrens ønskede ikke genvalg, og Kenneth Due blev foreslået af afdelingsbestyrelsen og blev valgt uden afstemning. Der var kamp om bestyrelsessuppleantposterne. Erik Ilsvard, Finn Nielsen og Søren Gyldsø stillede op. Finn og Søren fik hver 60 stemmer og blev valgt. Efter en aftale mellem Finn Nielsen og Søren Gyldsø blev Finn Nielsen 1. suppleant og Søren Gyldsø 2. suppleant. Dette blev godkendt af afdelingsmødet.
Lejerbos nye domicil skal efter planen stå færdigt klar til indflytning den 6. juni 2007. Det nye domicil skal samle en række lokale kontorer under samme tag og skal samtidig indeholde en boligbutik i stueetagen. Det kommer til at ligge på Gammel Køge Landevej 26 i Valby.
Der arbejdes fortsat med helhedsplanen om renoveringen i Daruplund/Resenlund, hvorefter der skal udarbejdes rådgiverudbud. Nye farvelagte tegninger forelå i forslag fra arkitektfirmaet med indtegnet beplantning, facader m.m. Landsbyggefonden har nu bedt os om at gøre vores helhedsplan så klar som vi kan. Vi har også fået et foreløbigt tilsagn på kr. 2.700.816 (ca. 83 kr. pr. m2) til huslejenedsættelser.
En arbejdsgruppe til festliggørelse af Boligorganisationen Lejerbo Brøndbys 50 års jubilæum den 9. maj 2008 bestående af de tre afdelingsformænd blev nedsat.
Forsikringer i lokaler er evalueret. Forsikring for selskabslokalerne er sat op til 400.000 kr., og Afdelingsbestyrelsens lokaler er sat til 200.000 kr.
Montering af spalteventiler i altandørene er næsten færdigt. Der mangler kun adgang til 4 lejemål.
Der er kommet nye regler for lejetab ved ledige lejligheder. Tab på tomgangsleje skal fremover dækkes af dispositionsfonden, og der reserveres 500.000 kr. til formålet.
Der har kun været få sager om husdyr. Sidste år omtalte vi en enkelt sag, og den er endnu ikke afsluttet. En beboer har flere gange modtaget klager over hunden, der besørger på altanen. Vi har fået medhold hos Beboerklagenævnet. Nu ligger sagen i boligretten.
Husdyr i Lunden (kamphunde). Der forelå notat fra Ishøj, hvor man i samarbejde med politiet har indført, at bestemte hunderacer ikke må anskaffes, men de eksisterende hunde må beholdes levetiden ud. Afdelingsbestyrelsen vil fremsætte et forslag på det kommende afdelingsmøde.
Ny rygelov pr. 15. august 2007. Folketinget har vedtaget lov om røgfri miljøer, som træder i kraft den 15. august og indeholder et generelt forbud såvel på det offentlige som det private arbejdsmarked.
I budgetforslaget for 1. oktober 2007 – 30. september 2008 er der budgetteret med en lejestigning på 0,97 % til en gennemsnitlig husleje på 585,07 pr. m2 pr. år.
Lejerbo Brøndby stod atter for den fælles tur til Holme Olstrup, BonBon-Land for afd. 157 (Lunden), afd. 94 (Dammene) og afd. 90 (Gildhøj) lørdag den 25. august. Vi var 145 børn og voksne på turen i år, heraf var de 63 fra Lunden.
Lundens helhedsplan blev gennemgået den 12. september 2007 for beboerne. Vores rådgivere prøver at få et møde med Landsbyggefonden i nærmeste fremtid. Der skal formentlig udarbejdes en ny lokalplan for området til afløsning af dele af byplanvedtægt nr. 12 a. Der var ca. 150 personer til stede.
Der blev orienteret om den fortsatte procedure og man gennemgik tidsplanen for projektet fra år 2004 til forventet afslutning i 2012.
Der vil i den kommende husleje blive taget politisk hensyn, således at man også skal kunne udleje lejlighederne efter en renovering. Vi venter stadig på en endelig udmelding fra Landsbyggefonden.
Formanden oplyste, at vi har fået 2,7 mio. kroner til imødegåelse af huslejestigninger, og vi har skaffet 25 % selvfinansiering. Vi håber, at det vil blive taget med i beregningerne, at der i vores bebyggelse gennemsnitlig er flere pensionister end i den øvrige del af kommunen.
For projektet med 4. sals lejlighederne var der en meget positiv stemning herfor. Kun ca. 5-8 % var imod.
Varmeregnskab 2006-2007 er uddelt til regulering på huslejen den 1. september 2007. Der er atter penge retur.
Problemer med skolebørn ved købmanden. Brev fra Langbjergskolen, som beklager elevernes dårlige opførsel, men pointerer, at det er forældrenes ansvar, når eleverne forlader skolen i frikvartererne. Hun vil dog få SSP-læreren til at foretage stikprøvebesøg i en periode.
Inden Kvarterløft lukkede ned, var der nogle restmidler. Vi søgte om kr. 5.000 til opsætning af bænke i Lunden. Bænkene opstilles bl.a. ved springvandet, da de eksisterende bænke er meget slidte, og 1 er kasseret på grund af hærværk og slid. De 7 nye bænke bliver i granit og opsættes i løbet af foråret.
Hoved- og underkrydsfelter – Switchene er ved at være ”slidte”, og vi har nogle problemer med hastigheder samt, at man ”falder ud”. Vi bliver nok nødt til at udskifte dem. De er 7 år gamle.
Tilbud på udskiftning af aktive netværkskomponenter fra Aplus samt fra Makenet er indhentet. Vi besluttede at holde os til A+, selv om de var lidt dyrere. Vi frygter, at det vil give problemer med 2 forskellige firmaer. Vi skal låne pengene af os selv, da man ikke må henlægge til udskiftninger. Hvis vi tager der over 4 år, vil det give en forhøjelse på ca. 14 kr. pr. mdr./lejemål.
Der blev holdt ekstraordinært Afdelingsmøde mandag den 19. november 2007.
Projektet blev gennemgået i lighed med det, der blev forelagt på orienteringsmødet den 12. september 2007. Der blev gennemgået, hvad Landsbyggefonden havde bevilget penge til, og hvad der ikke var med i forhold til den oprindelige ansøgning.
Økonomien blev gennemgået (skema A) og dermed de udgifter og støtteordninger der var fra Landsbyggefonden. Huslejen vil stige ca. 125 kr. pr. m2 pr. år.
Opsætning af varme- og vandmålere vil vi forsøge at klare i forbindelse med udskiftning af rørene, da vi kun har dispensation til renoveringens igangsættelse, men dette er ikke en byggeskade, og må derfor finansieres over driften.
Det blev besluttet at nedsætte beboergrupper for foreløbig følgende områder:
Legepladser, Grønne områder, Bygninger (inkl. altaner) og Køkkener.
Det nedsatte byggeudvalg bestående af John, Preben og Glenda tager initiativet til opstart af grupperne. Preben påtog sig at udarbejde et kommissorium for de enkelte grupper, så man har noget at rette sig efter.
Helhedsplan – Skema A blev godkendt af Brøndby Kommunalbestyrelse den 12. december 2007. Herunder forelå Landsbyggefondens støttetilsagn.

2006

Børnefestkomitéen holdt tøndeslagning på Langbjergskolen den 26. februar, og der kom omkring 90 børn og voksne. Vi fik kåret de 3 bedst udklædte børn, og vi fik 3 hold kattekonger og -dronninger.
Folketinget har vedtaget nye råderetsregler. Der nedsættes et fællesudvalg for Lejerbo Brøndby med 2 medlemmer fra hver af de 3 afdelinger. Der arbejdes med projektet i løbet af foråret, og der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde før sommerferien. De nye råderetsregler giver ret til at nedtage vægge efter forud indhentet ansøgning til kommunen uden krav til genopsætning. Det blev besluttet, at afdelingen bekoster genopsætningen ved fraflytning, hvis ny lejer ønsker væggen genopsat.
Udsugningsventilatorer på tagene, som blev skiftet i 2003, havde nogle dårlige lejer. Disse er nu af leverandøren udskiftet u/b for os.
Vort regnskab for 1. oktober 2004 – 30. september 2005 viser et overskud på kr. 23.800. Vi har haft langtidssygdom blandt ejendomsfunktionærerne, og her får vi kun refunderet en del af sygelønnen.
I budgetforslaget for 1. oktober 2006 – 30. september 2007 er der budgetteret med en lejestigning på 0 %. Vi har omlagt nogle af vores lån, så det har givet os en kursgevinst.
Der var indkommet 2 forslag til det ordinære afdelingsmøde den 14. marts, som begge handlede om manglende parkeringspladser mellem blok 2 og 3 samt ved blok 1 og 16. Ved blok 2-3 kan der laves skråparkering, som skal være ca. 2,50 m bred og ca. 4,75 m lang. Der skal graves ca. 2,55 m ind i skrænten, og der kan blive 5 – 6 ekstra pladser. Ved blok 1og 16 kan der laves lige-parkering som skal være ca. 2,20 m bred og ca. 5,00 m lang. Der skal graves ca. 2,20 m ind i skrænten, og der kan blive ca. 6 ekstra pladser. I forbindelse med forslagene om ekstra parkeringspladser vurderer Afdelingsbestyrelsen, at man skal regne med en overslagspris på ca. 300.000 kr. Forslagene blev vedtaget.
1. spadestik til Lejerbos nye domicil blev taget i april måned. Det ligger på Gl. Køgelandevej 22 i Valby.
Da det er en billig leje af campingvognspladser bliver lejen reguleret pr. 1. januar 2007 med 10 kr. pr. måned til 600 kr. pr. år mod tidligere leje på 480 kr. pr. år.
Træer ved blok 1 og 2. Kommunen har givet tilladelse til fældning af træer ved Daruplund 1 til 5 og Resenlund 2 – 6. Træerne er besigtiget af Kommunen, og vi har fået tilladelse fra kommunen. Vi har ikke fået tilladelse til fældning på modstående skrænt samt træer ved P-plads og tunnel i første omgang.
Det lykkedes at nedsætte et nyt legepladsudvalg med 3 voksne, der har mindre børn.
Det nye legepladsudvalg er fremkommet med forslag til ændringer og nyanskaffelser. Vi følger udvalgets indstilling. Renoveringen går efter planen i gang i juli. Der sættes skilte med: Hunde ingen adgang.
Ansøgning til Lejerbo aktivitetspulje er indsendt med anmodning om tilskud til skovtur for de ældre, Bonbon-land for børn og Lundedag for beboerne. Vi har fået bevilget 10.000 kr.
Atter havde vi et flot blomstermarked i maj. Vores blomsterudvalg klarede det flot, men man brugte også en del timer lørdag morgen på at fordele blomster bestillingerne. Palle, der havde stået for indkøbene på torvet, havde fundet nogle flotte blomster. Der var et overskud på kr. 3.430,- på blomstersalget, som overdrages til Børnefestkomitéen.
På Lejerbos ordinære repræsentantskabsmøde på Hotel Nyborg Strand den 10. maj 2006 blev der valgt en ny landsformand for Lejerbo. Lejerbos nye landsformand hedder Bent Bundgaard, og han afløser Mogens Plesner Mathiasen, som er gået på pension. Bent Bundgaard bor i Sejlflod i Nordjylland.
En sag om hund er gået til beboerklagenævnet. Den indklagede beboer mødte ikke op. Sagen er afgjort i beboerklagenævnet. Lejeren skal bringe sit husdyrhold i overensstemmelse med lejeaftale inden 3 måneder. Det foreslås, at der oprettes et samarbejde mellem de ni boligorganisationer i Brøndby – kaldet BIB. Der blev holdt stiftende møde den 29. maj.
Vores store varmtvandsbeholder i blok 3 har det ikke godt. Pladevarmeveksler / varmvandsbeholdere skal udskiftes. Vi laver et forsøg med et nyt system.
Der blev i maj holdt ekstraordinært afdelingsmøde om nyt råderetskatalog. Afdelingsformand John Frimann fortalte om arbejdet med det fælles udvalg fra organisationen og afdelingerne. Alle forbedrings- eller forandringsarbejder skal meddeles skriftligt til afdelingens varmemester/afdelingsbestyrelsen, før lejeren går i gang.
Den individuelle råderet giver i princippet ret til at udføre alle former for forbedringer (arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige), og man finansierer selv forbedringerne med max. kr. 100.000. Beboeren ordner selv finansieringen. (Ens eget kreditkort).
Den kollektive råderet giver ret til at udføre forbedringer efter et katalog vedtaget af Afdelingsmødet. Det er afdelingen, der finansierer de forbedringer ved hjælp af optagelse af lån i ejendommen (Afdelingens kreditkort), der udføres efter reglerne om den kollektive råderet.
Der var et par enkelte opklarende spørgsmål, og kataloget blev enstemmigt vedtaget.
Efter en god og varm juli måned var dommerkomiteen rundt i Lunden og se på altaner. Atter var der rigtig mange flotte altaner. Der blev nomineret 21 altaner. 1. præmie gik til Lola Pedersen, Daruplund 43.
Lunden er hvert år på tur til Bon-Bon Land - Holme Olstrup. Turen var lørdag den 19. august. Turen var arrangeret i samarbejde med Afd. 90 Gildhøj og Afd. 94 Dammene. Vi var 199 børn og voksne på turen i år, heraf var de 106 fra Lunden. Vi kørte hjemmefra kl. ca. 9.00, i 3 busser.
Lundedagen blev arrangeret af ”Lundens Venner” den 26. august 2006 på boldbanen mellem blok 5 og 6. Vi var omkring 100 beboere der deltog, og fik god mad tilberedt af Peer DK. En af vore beboere – Tove Aarøe - havde forfattet en sang om Lunden.
Parkeringspladser ved blok 1-16 og 2-3. Kommunen har givet tilladelse til at udføre ekstra P-pladser på de ansøgte steder på visse betingelser. Budgettet holder, og der opsættes lys ved de 8 nye pladser ved blok 1-16.
Nye store 10 kg vaskemaskiner til vaskeriet skal skiftes p.g.a. slidtage og ælde, og det sker i oktober 2006.
Efter en del forhandlinger skete der den 1. december 2006 en omlægning af varmemesterfunktionen således, at alle tre afdelinger betjenes af samme varmemester, og den daglige ledelse af driftspersonalet vil blive tilrettelagt af ham. Aftalen er, at nuværende varmemester i afd. 157, Lunden, Mogens Nielsen overtager ledelsen og, at det øvrige, nuværende driftspersonale indgår i det samlede driftsteam. Der er i forbindelse med afregning af de ydelser, som de enkelte afdelinger modtager, udarbejdet en fordelingsnøgle afdelingerne imellem.
Indskuddene i lejlighederne er blevet reguleret til 200 kr. pr. m2, så en 3. værelses lejlighed på 100 m2 eksempelvis stiger fra 13.570 til 19.980 kr. for nye beboere.
Vores husleje udgør pr. 1. oktober 2006 et gennemsnit på kr. 579,44 pr. m2 pr. år. Ifølge Landsbyggefonden udgør den gennemsnitlige budgethusleje i Hovedstadsregionen fordelt efter familieboligafdelinger og ibrugtagelsesår 1971-1975 for 2005 kr. 624,00. Den 1. oktober 2006 vil en 3-værelses lejlighed koste 5.684,- pr. måned og en stor 5-værelses lejlighed vil koste kr. 7.015,- pr. måned – begge inkl. varme og kabel-tv.
Filmoptagelser i Lunden den 18. – 20. oktober til en ny filmserie i DR 1 ”Danni”. Vil blive optaget i området omkring Resenlund blok 1 – 2 - 16.
Vi har igen fået dispensation for opsætning af varmemålere indtil den 1. oktober 2008 under henvisning til den kommende renovering. Det er vores mening at søge om en fortsat dispensation.
Kantsten omkring beplantning ved selskabslokalerne er udskiftet, da de gamle jernbanesveller er tæret op. Vi udskifter til granitsten efterhånden som økonomien tillader det.
Lokale til Ældre-Cafeen: Natteravnene flytter ned i LAN-rum i blok 12 og overlader Aktivitetslokalerne til Ældrecafeen. Der bliver udformet ny samarbejdsaftale samt nye lejevilkår, hvorefter det vil fremgå, at Ældrecafeen får tilladelse til at benytte Selskabslokalerne 3 gange årligt til større sammenkomster (julefrokost, Generalforsamling og fødselsdag).
Afd. 157 får andel i Landsbyggefondens 600 mio. pulje, så vi får en huslejenedsættelse på 83 kr./m2 årligt. Hvilket er 2,7 mio. kr. til ”huslejenedsættelse”.
De 9 boligafdelinger har indsendt ansøgning om tilskud fra Landsbyggefondens 600 mill. pulje. Der er kommet en tilkendegivelse på en støtteramme på 11,2 mio. Helhedsplanen skal være færdigudarbejdet til godkendelse hos kommunen i april og til viderebehandling hos Landsbyggefonden i maj. Helhedsplanen ”Herfra og videre” blev fremlagt på et orienterende møde i Rheumhus den 26. marts. Ny beboerrådgiver i stedet for Anette Hestlund er antaget. Anette har fået job i Kvarterløftsekretariatet på Rådhuset. Den nye beboerrådgiver hedder Marianne Vittrup og kommer fra en lignende stilling i Askerød.
Partnerskabsaftale mellem de 9 boligafdelinger er opsagt med udgangen af 2007. John Frimann gjorde opmærksom på, at han ville have indført, at det fremgår af den kommende Partnerskabsaftale, hvad de 9 konkret samarbejder om, så man herud af kan udregne sit bidrag. Der skal være højere grad af individualitet, så beboerne kan vide, hvad deres penge går til. Aftalen skal tilpasses i forhold til Samarbejdsaftalen i helhedsplanen mellem de 9 og kommunen.
Lokalplanforslag 330 og 331 for Kulturhuset i Brøndby Strand samt boliger i Brøndby Strand Centrum er nu udarbejdet. Tilbudene i forbindelse med Kulturhuset var dyrere end forventet, så der skal afholdes ny licitation.
Vores kasserer Helge Sparlund fraflytter Lejerbo afd. 157 – Lunden pr. 15. december 2006. Bestyrelsen konstituerede sig med Preben Chr. Hansen som ny kasserer.
Som noget nyt var Dommerkomitéen også rundt i Lunden torsdag den 7. december, da de pæneste julealtaner skulle udvælges. Der blev nomineret 14 altaner. Første præmie gik til Helle & Johnny Jespersen, Resenlund 6. Mange havde gjort meget ud af altanen med lys og nisser.

2005

Efter meget arbejde med en vandskade i blok 5, og til sidst fjernelse af toilet, viste det sig, at en ”duftblok” havde sat sig fast i faldstammen og stoppede for afløbet.
Sammen med administrationen har afdelingsbestyrelsen gennemgået regnskabet for 1. okt. 2003 – 30. sep. 2004. Desværre viser regnskabet et underskud på kr. 69.835.
Vi har igen måtte henlægge et beløb til uerholdelige fraflyttede beboere. Vi har også investeret i et nyt betalingssystem i vaskeriet, men det skulle gerne betale sig hjem i sparet gebyrer i løbet af et par år. Desuden er der korrektion af El-afgiften fra tidligere år. Det bliver forelagt på det kommende afdelingsmøde til orientering.
Efter en del forhandlinger med administrationen om budget for 1. okt. 2005 – 30. sep. 2006, så vil der komme en lejestigning på lidt under 4%. Det er stigninger i udgifter til vand og forsikringer, variable udgifter (lønninger og trappevask) og henlæggelser til tab på fraflytninger, der er årsagen.
Vi bliver ifølge den seneste Elo-rapport nødt til at udskifte 11 pumper. De har for stort el-forbrug, og udskiftningen af cirkulationspumperne er med henblik på en bedre varmefordeling og en yderligere el-besparelse. Rengøringsfirma – opsiges pr. 1. juni 2005. Der er utilfredshed med rengøringen, og det er flere gange påtalt.
Den årlige inspektion efter EU-regulativet om legepladsen ser rimelig fornuftig ud. Nogle enkelte legeredskaber fjernes. Diverse fejl vil blive rettet i løbet af kort tid.
Landsbyggefonden har behandlet vores ansøgning foreløbig og vil besigtige bebyggelsen i løbet af året, men vi kan tidligst forvente at få tilskud i 2009. Landsbyggefonden har efter gældende praksis reserveret 140 mio. indtil videre.
Varmemesteren foreslog at man lavede et ”fraflytterbrev” til den fraflyttede beboer for at holde fraflytningsregningerne nede. Det drejer sig om, hvad man selv kan gøre inden lejligheden bliver synet.
På Lundens hjemmeside kan man nu se ældre numre af Lundexpressen fra sommeren 2000. Der er lagt numre ud fra sommeren 2000 og op til 2005 i pdf-format. Om vi går i gang med at scanne gamle numre fra starten af 1973 er ret spørgsmål?
Til afdelingsmøde den 15. marts 2005 er der er indgået forslag om ændring af forretningsorden, bl.a. med udvidelse af afdelingsbestyrelsen til 7 medlemmer. Forslaget faldt ved en markant håndsoprækning. Bestyrelsesmedlemmerne Helge Sparlund og Birthe Ketterle blev genvalgt uden modkandidat.
Det er endelig lykkedes at finde nogle kraftigere affaldsposer. De nye poser er 30 my tykke. Funktionærerne har fundet de nye skraldeposer fine og i orden. Der var problemer med, at nogle beboere ikke puttede deres affald i affaldsposer før det blev smidt i skakten. Vi har fået løst miljøproblemerne i forbindelse med manglende indpakning, og der er ikke problemer med ulækre beholdere.
Lejerbos lokale hjemmesider er nu blevet etableret. Alle de boligafdelinger, der administreres af Lejerbo, har nu fået deres egen hjemmeside – i alt er der tale om over 600 hjemmesider. De nye hjemmesider skal være med til at styrke beboerdemokratiet og give mulighed for at føje nye facetter til Lejerbos vision om rum for liv i det nære og lokale boligområde. Hjemmesiderne er opbygget i et såkaldt Content Management System (CMS) og baseret på det, der med et moderne IT-teknisk udtryk kaldes for ”dot-net-teknologi”. Hjemmesiderne er tænkt som et moderne redskab til at synliggøre den enkelte afdeling og arbejdet i beboerdemokratiet.
En fraflyttet beboer havde klaget til Beboerklagenævnet om fraflytningsregningen. Afdelingen havde sit bevismateriale i orden så fraflytters klage er tilbagevist på alle punkter.
Afdelingen skal have nye køleskabe i budgetår 2005-2006. Der blev indhentet tilbud fra 3 leverandører. Vi valgte et Vestfrost model SZ 350 M, hvid. Vi får en rabat på ca. 35 % på vejledende udsalgspris. De allerede udskiftede, der er mere end 1 år gamle udskiftes også. De bliver tilbudt klubberne. Alle skiftes på en gang i oktober og november. Vi solgte 153 gamle køleskabe til beboerne.

Ny ejendomsvurdering for 2004. Vores ejendom (grund og huse) er steget med ca. kr. 45.000.000 til kr. 65.354.000 for grund og til kr. 194.000.000 for ejendommen.
Vores kontrakt med Telia udløber den 30. november 2005. Vi har foreslået at dele kontrakten op i en telefonaftale og en internetaftale. Telia har tilkendegivet, at de vil forlænge vores telefonaftale på uændret vilkår i forhold til nuværende, hvilket vil sige kr. 119,00 pr. md. Vores internet kører fint, men på trods af adskillige møder med Telia og Stofa er der stadig problemer, når en beboer ringer og har brug for hjælp. Ligesom det stadig varer alt for længe, fra vi sender en tilmelding og til beboeren modtager en ordrebekræftelse. Stofa vil have flere penge og mindre hastighed på nettet, så vi kan ikke umiddelbart forlænge vores internetaftale. Afdelingen undersøger hvilke muligheder der er for leverance af internet, og der er kommet 7 overslag. På det ekstraordinære afdelingsmøde den 5. september fik vi en flot opbakning af 82 lejemål, der godkendte Aplus som ny IT-udbyder.
Blomsterudvalg til den 7. maj 2005 er nedsat med følgende personer: Palle Bengtsson, Inger Simonsen, Grete Christensen, Jeanette Petersen, Erna Andersen, John Frimann og Birthe Ketterle. Som noget ny blev der sat billeder af de forskellige blomster på Beboer TV. Blomstermarked gav et flot overskud. Blomsterudvalgets arbejde blev evalueret, og man har besluttet at forsøge blomsterdagen indskrænket til kun 1 dags arbejde, så blomsterne ikke skal overnatte. Det bliver næste år den 6. maj med udlevering fra kl. 12:00 – 15:00.
Brand i Resenlund 6 den 6. april. Lejligheden skal sættes gennemgribende i stand, så de nye lejeres indflytning bliver forsinket og må huses andet steds.
Afdelingen har et pålæg fra kommunen om opbevaring og påfyldning af brændstof til den store traktor. Der ansøges hos kommunen om tilladelse til opførelse af en garage. Tilladelsen blev givet i foråret af Brøndby Kommune, og projektet gik straks i gang. Den forventes at være færdig i august måned.
Der har været lidt problemer med træerne imellem blok 3 og 4 og efter rådgivning fra en landsskabsekspert og gennemgang af området sammen med en beboergruppe blev man enige om, at der plantes 4 nye træer, amerikansk eg, på hver side af anlægget.
Lejerbo Brøndby har drøftet boligindskud for nye beboere i de 3 afdelinger. Der ansøges hos kommunen om, at det bliver reguleret til 200 kr./m2. Efter mange år med lapperier vil der blive udført vedligeholdelsesarbejder på Daruplund: Der vil blive lagt ny slidbane på i år.
Opsætning af grill – forsøg. Mogens har taget initiativ til opsætning af murede grill til beboerne mellem nogle af blokkene.
Ombygning af SFO til psykisk handicappede har været på Socialudvalgets dagsorden og kommer på ØU. Efter afdelingsmødet fik vi en henvendelse fra Kommunen om, at man ville ændre SFO’en. Folketinget har vedtaget en ændring af serviceloven, hvorefter der indføres landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud fra 1. juli 2005. Dette får betydning for Brøndby Kommune, som derved kommer til at mangle daginstitutionspladser ved Brøndby Strand. Kommunen har besigtiget institutionen og fundet den velegnet til at indrette som daginstitution til børnehavebørn. Man forventer, at ombygningerne skal være tilendebragt med udgangen af august måned 2005, således at den kan tages i brug af institutionen fra 1. september 2005. Socialudvalget godkendte sagen den 20. april 2005. Vi har søgt om og fået bevilliget ca. 200.000 fra dispositionsfonden, da vi mangler huslejeindbetaling for den opsagte SFO fra januar til august 2005. I forbindelse med ombygningen blev der fundet forurenet jord. Dispositionsfonden har bevilliget udgiften på ca. kr. 146.000 til bortskaffelse af forurenet jord fra SFO`en. Ved altankonkurrencen 2005 synede vi altaner, og der blev udtaget 17 altaner og uddelt præmier til 6 lejemål ved en lille reception. Første præmie gik til Jette & John Truesen, Daruplund 41. 3 lån i afdelingen kan omlægges. Lejerbos administration har undersøgt mulighederne, og der arbejdes videre med det. Det vil ikke umiddelbart få indflydelse på huslejen.
Lunden er hvert år på tur til Bon-Bon Land. Turen var i år arrangeret i samarbejde med Afd. 90 Gildhøj og Afd. 94 Dammene. Vi var af sted i 4 busser, med 185 forventningsfulde beboere. Der var rigtig mange mennesker, og dermed lange køer ved de forskellige aktiviteter.
Vi holdt indflyttermøde den 5. oktober 2005. Der deltog 15 voksne og 5 børn. Beboerne virker tilfredse med arrangementet.
I forbindelse med vores helhedsplan havde vi besøg af Landsbyggefonden den 11. oktober. Der var en gennemgang af ansøgningen om støtte. De har foreløbig godkendt klimaskærm, indgangspartier, vandføringsrør m.m. Vi skal nu gennem en videre forhandling omkring gulve, badeværelser og andre ting, og så må vi ellers vente på, at selve behandlingen finder sted.
Vi har fået dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen ved udamortisering af oprindelige realkreditlån med det formål at spare op til den kommende renovering.
Landsbyggefonden har sendt brev, hvoraf det fremgår, at Landsbyggefonden har beregnet støtte til os fra 2008 og frem.
Politiske forhandlinger om Landsbyggefondens midler. Der er lavet en ny aftale, der gælder for to år. BL opfordrer Afdelingsbestyrelser til at lave en lokal underskriftindsamling, hvor vi protesterer mod, at Regeringen vil bruge Lejernes penge. Vi har selv brug for dem i forbindelse med de kommende renoveringer i 2009.
Der var indbrud på varmemesterkontoret midt på lørdag eftermiddag i september måned. Indbrudstyvene blev vistnok genkendt. De truede også en beboer, der ville stoppe dem. Sagen er meldt til Politiet.
På den ordinære generalforsamling i slutningen af oktober i Ældre-Cafeen blev der valgt ny kasserer, da Leif Refdahl ikke modtog genvalg. Som ny kasserer blev Elisabeth Nielsen valgt.
Op til Kommunalvalget den 15. november 2005 havde Afdelingsbestyrelsen arrangeret et valgmøde i selskabslokalerne. Der var inviteret spidskandidaterne fra Socialdemokratiet: Ib Terp, fra Venstre: Carsten Thorsen og fra Dansk Folkeparti: Tom Bech Frederiksen. Der var desværre kun mødt 26 beboere op, men der var ikke noget galt med spørgelysten. Man kom rundt om Landsbyggefonden, kommunens økonomi, besparelser, underskud, skolerne, ældreboliger, kvarterløft, støtte til Lundens ansøgning om renovering etc.
Der blev uddelt materiale om tilmelding til det nye telefon og internet til alle beboerne. Der holdes ekstraordinært åbent på afdelingskontoret 7 gange indtil den sidste tilmeldingsfrist. Den 30. november 2005 overgik vi fra Telia/Stofa til A+ Arrownet. Teknikerne havde monteret det nye udstyr på centralen, og omkring kl. 14 blev forbindelsen åbnet. De første timer var fyldt med problemer for internettet, da noget udstyr i hver blok (switchene) var blevet låst af Telia. De ville ikke ud med koderne, så teknikerne måtte gå rundt i hver blok og hacke dem, så de kunne programmere dem, så de passede til det nye system. Det har også vist sig, at der er 8 switche, der har brændt porte af. Telia vil ikke have noget med det a gøre. Vi har fået det anerkendt direkte hos Cisco, og de har indvilget i at skifte de 8 stk. A+ ordner det for Cisco uden beregning.
Det er blevet for dyrt at være medlem af Hjemmesideforeningen, og vi har ikke megen fornøjelse af det. Derfor har vi meldt os ud af Brøndby Strands Hjemmesideforening pr. 31. december 2005.
Der er lagt klinker i den store sal i selskabslokalerne, og det er blevet meget flot. Udlejningen har igen været ret stor. Vi skal have lavet et ventilationsanlæg, som meget gerne skulle hjælpe på ”luften” i lokalerne. Tilbud blev godkendt, og arbejdet påbegyndes, så det er færdigt i februar 2006.
Brøndby Kommune ønsker Lejerbo Brøndby som driftsherre af de 20 nye boliger (seniorbofællesskab) i Esplanadeparken. Seniorbofællesskabet, der skal ligge umiddelbart nord for Æblehaven, går nu for alvor i gang. Lejlighederne bliver samlet i et kompleks. Der arbejdes med lokalplanudkast, der forventes at komme i offentlig høring i marts og godkendt i løbet af sommeren 2006.
Der har i perioden 1. januar– 31. december 2005 været 20 fraflytninger, heraf har 3 været interne flytninger. Det er et fald på 2 fraflytninger.

2004

Der er sket en ret væsentlig reduktion af vores strømforbrug efter at vi har fået nye ventilatorer opsat. Strømforbrug efter nye ventilatorer er gjort op over de 6 måneder og har vi sparet ca. 8.000 KWh pr. måned, hvilket er ca. 80.000 kr.
Efter at Partnerskabsaftalen blev underskrevet er en ny Beboerrådgiver – Anette Hestlund – ansat. Landsbyggefonden og Brøndby Kommune yder ca. halvdelen af udgifterne.
Organisationen i Lejerbo bliver ændret. Den fremtidige ledelsesmæssige bemanding er for vores vedkommende Frederiksberg-Hvidovre med forretningsfører Kurt Kristensen i spidsen. Et nyt domicil for Lejerbo er ikke lokaliseret endnu.
AI-gruppen har aflagt det årlige lovpligtige ELO-besøg og fundet, at belysningen i kældergangene er meget ringe, da der kun er sat 25 w pærer i. Gruppen foreslår, at vi skifter til energisparepærer, eller eventuelt opsætter anden armatur med indbygget rumføler. Det besluttedes, at der løbende udskiftes til energisparepærer. Vi har fundet ud af at der findes akustiske lysfølere, og det er besluttet at prøve at installerer det i en blok.
Nedlæggelse af tørrerum. Efter rundspørge hos beboerne, besluttede vi at nedlægge nogle tørrerum til gavn for beboerne.
I forbindelse med kvarterløft planlægges der en sti langs jernbanen bag om Maglelund. Vi bliver involveret, der skal findes en løsning med henblik på færden over Brøndbyvester Boulevard til erstatning for ”hullet i hegnet”.
I februar flyttede Nærpolitiet tilbage til Brøndby Strand, nærmere bestemt i Tranumparken 7.
I forbindelse med renovering er der udarbejdet en drejebog og et budget på 1,5 mio. Gennemgang af blokkene er i fuld gang. 8 lejligheder er allerede blevet gennemgået. Vi forsøger at få en TV-kanal op at stå, hvor beboerne kan følge renoveringsprojekterne. Den kan betales ud af byggeregnskabet.
Afdelingen får ros for en velholdt og velvedligeholdt ejendom.
Betalingssystem i vaskeriet er udskiftet, således at man skal ”tanke” op på kortet. I den forbindelse er der delt nye kort ud til alle beboerne.
Bestyreren for selskabslokalerne foreslår, at udlejningsreglerne ændres, således at udlejning altid skal være dagen før - dvs. 2 dage i alt - da det kan skabe problemer med at nå at dække bord og lave mad, såfremt en fest starter om eftermiddagen. Desuden kniber det også for bestyreren at få talt op og gjort rent, hvis lokalerne er udlejet til 2 forskellige dage.
I forbindelse med Lejerbos 60 års fødselsdag er det besluttet at genåbne Lejerbos aktivitetspulje. Den er denne gang på 1 mio. kr. Vi kan højst få 10.000 kr. pr. år – alt efter aktivitetens omfang. Afdelingen har fået bevilliget kr. 10.000, som bruges med kr. 2.500 til BonBon-Land, kr. 2.500 til Ældre-Caféens skovtur og kr. 5.000 til Lundedagen.
Fastelavn blev aflyst, da der ikke var tilstrækkelig med tilmeldinger. Vi prøver igen næste år.
I De 9 har man også drøftet muligheden for ansættelse af en opsøgende medarbejder til de utilpassede unge. Det er afdelingsbestyrelsens holdning, at det er en kommunal opgave, dog kan afdelingen godt gå ind og støtte ordningen med et beløb. Kommunen har frigivet 20 timer fra en fuldtidsmedarbejder. Det blev foreslået, at boligselskaberne supplerer op til en fuldtidsstilling. Der arbejdes videre med sagen.
Legepladserne ser generelt pæne ud. Enkelte ting skal udbedres og et legeredskab skal skrottes på den store legeplads ved Resenlund. Da legepladsen skal omlægges, så den bliver mere funktionel for funktionærerne at holde, opsættes der først senere nyt legeredskab.
Atter havde vi et flot blomstermarked den 1. maj. Vi fik et rimeligt godt vejr, så vi kunne være på fodboldbanen. Vores blomsterudvalg klarede det flot, men man brugte også en del timer om fredagen til at fordele efter bestillingerne. Palle, der havde stået for indkøbene på torvet, havde atter fundet nogle flotte blomster.
Der er fremlagt lovforslag om forsøgsordning for salg af almene boliger.
Forsøget skal gennemføres fra januar 2005 til udgangen af 2007. Kommunalbestyrelse og Boligorganisation kan tilmelde afdelinger eller dele heraf. Det er stadig op til afdelingsmødet, om lejerne skal have mulighed for at købe deres bolig.
SFO i Resenlund 22 er opsagt med udgangen af 2004. Det er foreslået fra kommunens side, at det kan ombygges til enten ungdomsboliger eller boliger for psykisk/fysisk handicappede. Det blev drøftet, og bestyrelsen var mest stemt for det sidste.
Lundedag holdes den 28. august 2004. Referat fra møde den 10. marts forelå.
Man efterlyser medlemmer fra klubberne til aktiv deltagelse.
Parkeringspladser for campingvogne renoveres og udvides i den kommende tid med fliser eller lignende.
Vi får mere og mere affald i skakterne i marts 12.530 kg. Det ville være rart, hvis vi kunne få beboerne til at forstå, at større ting som pap, gulvtæpper, kasseret tøj og lignende ikke skal i skakterne, men skal bringes op på containerpladsen.
Affaldshæfte. Vi har anmodet Brøndby Kommune om at få udarbejdet et affaldshæfte for bebyggelsen.
Vores antenneanlæg er fra bebyggelsens opførelse og kan ikke klare de nye frekvenser. TDC har givet os et tilbud på montering og idriftsætning af de kabler, der blev trukket til lejlighederne, da vi i 2000 trak kabler til data og telefon.
Mod at vi forlænger vores kontrakt hos TDC i 5 år, vil de betale udgifter til forstærkere og kabinetter og overdrager anlægget til afd. 157 efter 5 år uden udgift for afdelingen. Det nye anlæg vil blive opbygget således, at alle får grundpakken, der vil koster kr. 72 pr. mdr. Det er så muligt at tilvælge mellempakke eller stor pakke til i alt hhv. 129 kr. eller 201 kr. pr. mdr.
Det ekstraordinære afdelingsmøde den 8. juni godkendte aftalen med TDC Kabel TV.
Der arbejdes på at få lokalt beboer Info TV kanal i forbindelse med ombygning af vores antenneanlæg.
Afdelingen sender brev til kommunen om knallertkørsel og etablering af bump. Kommunen ønsker ikke at etablere bump på en cykelsti. John har talt med udvalgsformanden, der ikke var orienteret om brevet, og som har lovet at kikke på det.
Forslag til lokalplan 327/Strandesplanaden vest er til høring. Det drejer sig fortrinsvis om dobbeltretning af den nordlige vejbane på Strandesplanaden og nedlæggelse af den sydlige vejbane mellem Dyringparken og Brøndbyvester Boulevard.
Vort årsregnskab for 2002 - 2003 viser desværre et underskud på kr. 66.787. Der har i perioden været stigende udgifter til renovation og forsikringer. Desuden har der været afholdt udgifter til isolering af lofter i gavlindgange og termografering af hele ejendommen. Vi har også i år måtte henlægge ekstraordinært til imødegåelse af tab på uerholdelige fraflyttede beboere.
Der er i budgettet indregnet en gennemsnitlig huslejeforhøjelse på kr. 13,69 pr. m2 pr. år, hvilket er 2,53 % og på antennen er der reel en forhøjelse på 10 kr. pr. mdr. Formand: John Frimann blev genvalgt uden modkandidat og det samme blev bestyrelsesmedlemmerne Glenda Jensen og Preben C. Hansen.
Boligorganisationen Lejerbo Brøndby holdt ordinært repræsentantskabsmøde den 31. marts 2004. Organisationsbestyrelsens formand Asmus Sørensen ønskede ikke genvalg, så næstformand John Frimann blev indstillet og valgt. Organisationsbestyrelsen består af formand John Frimann (afd. 157), næstformand Asmus Sørensen (afd. 90) og bestyrelsesmedlem Poul-Erik Traulsen (afd. 94). Desuden sidder Frederik Bøgeskov (valgt af Kommunen) og Gunnar Sørensen (valgt af Lejerbo).
Efter det ekstraordinære afdelingsmøde i november 2003, hvor beboerne stemte for, at der arbejdes videre med bl.a. at få gulve rettet op samt nye køkkener opsat, blev et rådgivende ingeniør/arkitektfirma kontaktet, og der blev foretaget en gennemgribende undersøgelse af bl.a. vores beton. Det viste sig, at betonen smuldrer indvendig fra, og der viste sig ydermere ved undersøgelserne adskillige andre graverende skavanker.
På det Ekstraordinært Afdelingsmøde tirsdag den 8. juni 2004 deltog ingeniør Jens Nielsen og Bent Stie fra Wissenberg rådgivende ingeniørfirma, arkitekterne Christian Holm og Peter Tybrind fra arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen A/S samt Lejerbos repræsentant, Michael Graae. Der var 83 lejemål repræsenteret.
Ingeniørerne Jens Nielsen og Bent Stie gennemgik skadeomfanget med hjælp af overheads.
Afdelingsmødet gav enstemmigt en formel tilladelse til at arbejde videre med helhedsplanen og indsende den til Landsbyggefonden.
En 3-værelses lejlighed koster 5.411,- pr. mdr. inkl. varme og kabel-tv. En 5-værelses lejlighed koster kr. 6.683,- pr. måned inkl. varme og kabel-tv.
Helhedsplan for renovering er udarbejdet og indsendt til Landsbyggefonden. Helhedsplanen er på ca. 600 sider. Afdelingsbestyrelsen tager på rundtur og kikker på renoveringer og nogle bebyggelser med altaninddækninger. Landsbyggefonden har meldt tilbage, at der tidligst kan ydes tilsagn i eller efter 2008. En foreløbig behandling kan dog iværksættes, men en besigtigelse kan tidligst ske i løbet af sommeren 2005. En redegørelse fra Kommunens Økonomiudvalgs møde den 6. oktober forelå. Kommunen vil optage forhandling med Landsbyggefonden, således at Kommunen evt. deltager med et mindre beløb. Vi har modtaget brev fra Landsbyggefonden om, at der foreløbig er afsat et beløb på kr. 140 mio. kr.
Altankonkurrence 2004 er afviklet ved en reception den 12. august. Vinderne blev Biljana & Meho Bogdanic.
Indflyttermøde blev holdt den 24. august 2004 med deltagelse af 19 voksne og 4 børn.
”Lundens Venner” havde igen arrangeret Lundedag, som blev afholdt den 28. august 2004 på fodboldbanen mellem blok 5 og 6. Der var spisning og fest om aftenen for ca. 150 lundebeboere. Der var ca. 25 frivillige hjælpere involveret i arbejdet.
Maling og farver i opgange ændret. Der er 3 farvemoduler at vælge imellem. Vi går væk fra de laksefarvede døre og indsætter grå i stedet for. Farvemodulerne er som følger: Modul A: Lysegrøn- & lysegrå vægge/ grå eller grønne døre.
Modul B: Lyseblå- & lysegrå vægge /grå eller blå døre.
Modul C: Lilla- & lysegrå vægge/ grå eller lilla døre.
John laver farveskemaer i A5 størrelse, som kan beses i kontorvagten.
I november 2003 installerede vi nye ventilatorer på taget. Vi har på 12 mdr. sparet ca.103.700 KWh, hvilket svarer til 160.700 kr., så det virker helt efter hensigten.
Kommunen er kommet med nye renovationstakster for 2005 indeholdende en betydelig stigning for etageejendomme. For vores afdelings vedkommende er det ca. 50.000 kr. i alt pr. år. Sidste år var det ca. 125.000 kr.
Varmeregnskab 2003-2004 er blevet afregnet. Vi fik igen penge tilbage på nogenlunde lige fod med sidste år. For en 3 værelse lejlighed med badekar blev det til kr. 875,65
Opsøgende medarbejder: Der er godkendt en finansiering mellem De 9 og Brøndby kommune om ansættelse af en opsøgende medarbejder og udarbejdet en arbejdsbeskrivelse. Gruppe af 10 – 12 unge huserer i Brøndby Strand, men man har fat i den ældste i gruppen. Der er ansat en opsøgende medarbejder ved navn Yassin.
Hærværk den sidste måned. Nogle forældre har været indkaldt for en fælles løsning af problemerne. Nogle forældre er chokerede over, hvad deres børn har gang i, når de bliver konfronteret hermed. NESA har i perioden fra 1. 1. 2004 til 30. 11. 2004 haft en udgift på 275.000, hvoraf Brøndby Strand udgør 95 %. Mange forældre ved ikke hvor deres børn opholder sig om aftenen mellem 21 og 23. De ses tit i Esplanadebunden, hvor der er nogle, der ødelægger træer og belysning.
Ombygning af SFO til psykisk handicappede. Forslag fra Vilhelm Lauritzen forelå. Der var to forslag på hhv. 4 eller 3 boliger. Forslaget sendes til Brøndby Kommune. Hvis det ikke går igennem kommer vi til at mangle 300.000 kr. i huslejeindtægt pr. år.
Selve overgangen til det nye antenneanlæg gik fint. Det viste sig desværre, at nogle antennekabler var så dårlige, at de gav dårlige billeder på nogle frekvenser.
Lundens beboer-tv starter mandag den 1. november 2004. Den oprindelige ide til anskaffelse af Beboer TV var egentlig den kommende renovering. En mulighed der kunne give hurtig information til beboerne. Lundens Beboer TV er startet med informationer omkring bestyrelsen, varmemesterkontoret, vaskeriet, storskrald, Lundens telefon og datanet, akuttelefon, selskabslokalerne, ældre-cafeen, Lundens bankospil etc. Vi kan nu hurtigt indrykke meddelelser af vigtighed for beboerne i vores Beboer TV.
Vi har igen fået dispensation for opsætning af varmemålere af Brøndby Kommune indtil udgangen af 2006. Det er dog meddelt, at det skal indarbejdes i den kommende renoveringsplan.
Afdelingsbestyrelsen har gennem et godt stykke tid arbejdet med ”Målsætninger i afdelingen”. Vi prøver at opstille nogle målsætninger, samt hvordan de mål kan nås. Efter flere oplæg kom de sidste rettelser på plads og vedtaget af afdelingsbestyrelsen.
Træerne i Lunden er efterhånden ved at blive store, så en styning og beskæring af træerne vil blive foretaget i løbet af efteråret.
På Ældre-Caféens generalforsamling i slutningen af oktober 2004 fik foreningen ny formand, da Leif Refdahl ikke modtog genvalg som formand. Bestyrelsen foreslog Inger Simonsen som formand, og hun blev valgt enstemmigt.
Brøndby Kommune har udarbejdet et affaldshæfte til afdelingen. Efter en gennemgang blev det godkendt og bliver trykt af kommunen og derefter uddelt til beboerne.

2003

Vores varmemester gennem ca. 17 ½ år Bent Pedersen har fået nyt job i Dammene pr. 1. januar. Mogens Nielsen tiltræder som ny varmemester.
Over 100 mennesker deltog i vores fastelavnsfest på Langbjergskolen. Børnene blev også underholdt af en tryllekunstner. Da køen ved voksen tønden er størst, må vi overveje, om vi ikke skal have 2 voksentønder næste år.
Retningslinier for Råderet med mulighed for optagelse af lån i ejendommen til renovering af badeværelser blev godkendt på afdelingsmødet.
I forbindelse med omlægning af priserne for affald er det muligt, at Brøndby kommune vil give tilladelse til komprimering af skrald. Der er sket en væsentlig stigning i affaldsmængden af dagrenovation, idet vi har ca. 3,5 tons pr. uge, siden skralderummene er blevet lukket. Der vil blive regnet på, om det kan betale sig at anskaffe en komprimator.
Legepladserne er gennemgået og det vil koste kr. 63.000 for, at legepladserne er lovliggjorte samt enkelte udskiftninger.
Det sidste sted, der mangler at få ny flisebelægning, er mellem blok 7 og 8. Det bliver nu påbegyndt.
Skrænt mod Maglelund, som ejes af os. Vi har tilbudt skrænten til Maglelund/Tranemosegård, da de har benyttet noget af den til P-pladser. Efter megen overvejelse har de accepteret. Der bliver udarbejdet et magelæg af en landinspektør.
Afdelingsbestyrelsen har drøftet princippet om udskiftning af køleskabe og komfurer. Man vil – belært af tidligere erfaringer – udskifte dem på en gang, således at køleskabe udskiftes i regnskabsåret 06/07 og komfurer i regnskabsåret 11/12. Det betyder, at der vil være en forventet ”levetid” på 12 år.
På afdelingsmødet den 13. maj blev regnskabet for 2001–2002 gennemgået. Der er et overskud på kr. 8.471,00. Der er ekstra henlæggelser på ca. kr. 77.500 + overførsel på 200.000 til imødegåelse af tab på fraflyttede beboere. Budget for 1. okt. 2003 – 30. sep. 2004 blev godkendt med en lejestigning på 3,91%.
Man ville gerne havde undersøgt besparelsesmuligheder for el i fællesarealerne og nogle mente, at der kunne spares 14.ooo kr. ved at overgå eksempelvis til Frederiksberg Elforsyning. Formanden oplyste, at det kun er ”markeds-el”, der kan forhandles pris på, og det udgør ca. 10% af den samlede elregning. Det blev undersøgt, om der kan spares noget ved at skifte selskab til Frederiksberg El-forsyning. Lejerbo har indgået en aftale med NESA, der har resulteret i, at NESAs markedspris er 2,9 øre billigere pr. kWh.
Der var 13 forslag til behandling på afdelingsmødet
Helge Sparlund og Birthe Ketterle blev genvalgt for 2 år. Preben Hansen nyvalgt for 1 år.
Boligafdelingerne har forhandlet en ”Aftale om boligpartnerskab” på plads. Det er en forsættelse af Byudvalgsarbejdet og De 9-samarbejdet. Der er i den forbindelse lavet en aftale med Brøndby Kommune om fortsat økonomisk støtte. I den forbindelse er der kommet tilsagn fra Landsbyggefonden om fortsat tilskud. Afdelingsmødet vedtog at tiltræde partnerskabsaftalen.
Blomstermarked blev afholdt den 3. maj 2003 i hele Brøndby Strand. Vores blomsterudvalg klarede det flot, men man brugte også mange timer på at fordele blomsterne efter bestillingerne.
Kommunen har meddelt, at Hovedstien ikke kan komme i betragtning til en gennemgående renovering lige nu, men vil blive repareret, hvor den er til fare for de gående.
Indbrud på varmemesterkontoret for 3. gang. Der er ikke noget at hente, men indbrudstyvene laver en masse ravage hver gang.
I år blev Sankt Hans aften holdt sammen med Rheumpark.
Brand i Daruplund 39 den 4. juni 2003. Hele lejligheden udbrændte. Men heldigvis var der ingen personskader. SkadeService ordnede lejlighederne rimeligt godt.
Ifølge det lovpligtige ELO-besøg i april måned, er vores ventilatorer på lofterne store energislugere. Der bør indhentes tilbud på udskiftning, så vi kan spare strøm.
En 3-værelses lejlighed koster 5.402,- pr. mdr. inkl. varme og kabel-tv. En 5-værelses koster kr. 6.613,- pr. måned inkl. varme og kabel-tv.
Tur til BonBon-Land var en succes med 102 deltagere i august måned.
Vejret var rimeligt godt, og børnene havde en god dag.
Altankonkurrence 2003 blev afviklet med reception på afdelingskontoret medio august for vinderne. Vinder blev Lola Heilstrup, D.43.
Indflyttermøde den 5. august 2003 gik rigtig godt. Der var 15 nye lundebeboere der var mødt frem til en god og informativ aften.
Vej- og stibelysning i Lunden er gennemgået, og lampeglassene er hurtigt blevet udskiftet af NESA uden udgift for afdelingen.
Renovering i afdelingen. Der nedsættes en arbejdsgruppe. Vi skal efter aftale med Forretningsfører Kurt Kristensen have et rådgivende ingeniørfirma på. Der er indkaldt til møde den 6. oktober kl. 9:00 på Nordre Fasanvej. John Frimann, Glenda Jensen, Preben Hansen og varmemester Mogens Nielsen deltager. Der skal laves en ansøgning om en helhedsplan. Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde den 4. november, hvor beboerne får en orientering om renoveringsprojektet.
Møde den 25. november med forretningsfører og inspektør samt rådgivende ingeniør og arkitekter fra Vilhelm Lauritzen A/S og konsulent fra PKE Consult om renovering. Hele bebyggelsen blev gennemgået på Overheads, og rådgiverne havde taget boreprøver af betonen og været rundt og kikke. Vores beton har det ikke så godt. Der skal tages flere prøver i løbet af de næste 2 måneder, og så vil der blive holdt møde igen i januar for at lave en handlingsplan for renoveringen.
Det er blev fastslået, at det er typisk Larsen & Nielsen byggeri fra 70`erne, hvor alt forfalder i løbet af de næste 10 år, hvis vi ikke sætter drastisk ind nu. Det var lidt af et chok, men forretningsføreren tog det rimeligt roligt, så vi må jo afvente og se og tage tingene, som de kommer.
Lejerbo foreslår, at vi i forbindelse med renoveringen kikker lidt på opsætning af køkkenkværne i lighed med afdeling i Ishøj. Birthe har forespurgt, om der er noget til hinder herfor. Det er der umiddelbart ikke i Bygningsreglementet, men de 30 db (støjgrænse) skal overholdes. Om der bliver noget med kloakkerne, kan først undersøges, når vi indsender ansøgning, da det ikke er umiddelbart tilgængeligt materiale.
Lunden har været plaget af en del hærværk indbrudsforsøg og indbrud. Samtidig er det et problem med skolebørn ved blok 4. De ødelægger dørene m.m. Stedet holdes under observation.
Fyrretræer ved blok 3 og 4 skal tyndes ud og vi ser lidt nærmere på, hvilken type der skal bruges til nyplantning. Der er nogle forslag med om Japanske Kirsebærtræer og paradisæbler eller skovfyr. Fyrretræer er vindbestøvede og afgiver derfor pollen ved vinden, som så bliver før vidt omkring. Ifølge en pollentabel fra Meterologisk Institut/astma-allergiforbundet er pollen fra fyrretræer næsten ikke allergidannende.
Ombygning af selskabslokalerne er i fuld gang. En væg i den store sal rettes ud, så salen bliver større. Nogle beboere har stillet deres arbejdskraft til rådighed, hvilket er meget flot klaret.
Partnerskabsaftalen er underskrevet. Der var reception den 20. november 2003 i aktivitetshuset Tranen, hvor den officielle underskrivelse blev foretaget.
Der er deltagelse af afdelingsformænd, Forretningsførere, Kommunalbestyrelsesmedlemmer, Byudvalgets formand og Borgmester Kjeld Rasmussen. Enkelte beboere fra Lunden deltog også. Der søges en projektkoordinator (beboerrådgiver) ansat.
Komprimator til komprimering af affald indkøbes og der vil ske en 14 dages tømning. Derved spares der på afgiften til kommunen.
Resenlund SFO, Resenlund 20 er opsagt af Brøndby Kommune pr. 31. december 2004, da børnene bliver overflyttet til skolen. Boligorganisationen Lejerbo Brøndby retter henvendelse til Brøndby Kommunes socialforvaltning, om de har behov for bygningerne. Der fremkom flere forslag om, hvad bygningen kunne bruges til, men vi kommer til at mangle lejepengene, så vi skal helst kunne bruge den til noget rentabelt.
Betalingssystem i vaskeriet. Miele Professional har sendt tilbud på omlægning af betalingssystemet til et kombineret kontant- og kreditsystem, idet det vil gøre driften billigere. Man får et værdikort, som kan optankes med 50, 100 eller 200 kr. Det eksisterende betalingspanel ombygges til betjening med kontantkort, så der skal leveres og opsættes et ekstra panel, hvorpå optankning af kontantkortene kan ske. Optankningen vil stadig blive pålignet huslejen.
Forsøgsordning om salg af almene boliger. Der er indgået forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med finansloven 2004. Man vil iværksætte en forsøgsordning, hvor et antal kommuner eller boligafdelinger får mulighed for at købe deres bolig. Målet med forsøget er at:
§ Købe boligen, som så får status som ejerbolig.
§ At skaffe penge til yderlig byggeri.
§ At lade de tilbageværende lejere blive boende på uændrede vilkår og sørge for, at de ikke vil bliver dårligere stillet i forhold til ejerboliger.
På det ekstraordinære afdelingsmøde tirsdag den 4. november på Langbjergskolen blev fremvist PowerPoint-show om ting, som Afdelingsbestyrelsen har arbejdet med som forberedelse af ansøgningen om helhedsplan.
I showet fremgik det, at renoveringen er opdelt i 4 grupper, som anført nedenfor.
Gruppe 1 omhandler: Opsætning af nye køkkener, kiler i gulve i køkkener, fornyelse af vandføringsrørene og rensning af ventilationskanaler samt udskiftning af ventilationsristene.
Gruppe 2 omhandler: Nye indgangspartier inkl. dør til cykelkælder. Nye indgangspartier på altansiden. Klinker i indgangspartier. Dør i gavlindgange. Nyt nøglesystem og dørtelefon.
Gruppe 3 omhandler: Isolering af loft i indgangspartier (86 stk.) samt gavle (16 blokke = 32 gavle). Nye fuger mellem etageelementerne både vandret og lodret.
Gruppe 4 omhandler: Renovering af de grønne områder
Samtidig blev der givet en principiel tilladelse til nedlæggelse af asfaltbanen mellem blok 5 og 6, da den ikke bliver brugt så meget. Det er planen, at der skal være grønt område i forbindelse med renoveringsplanen for de grønne områder.

2002

Ejendomsvurderingen for afdelingen udgør pr. 1. januar 2002 for bygningerne kr. 149.000.000 og for grunden kr. 54.462.000.
Vores dispensation for opsætning af varmemålere udløber den 1. september 2002. Vi er allerede gået i gang med at samle materiale ind til at søge om forlængelse af dispensationen.
Vi er efterhånden ved at være færdige med vores antennegæld. Antennebidraget blev sat ned med 6 kr. til 145 kr. pr. 1. januar 2002.
Boligorganisationen Lejerbo Brøndby holdt ordinært repræsentantskabsmøde den 26. marts 2002. De tre afdelingers regnskaber blev godkendt. På mødet skete der et generationsskifte, idet Leif Refdahl, Børge Petersen og Kjeld Sørensen trak sig tilbage. Man valgte de 3 afdelingers formænd ind i Organisationsbestyrelsen – formand blev Asmus Sørensen (afd. 90), næstformand John Frimann (afd. 157) og bestyrelsesmedlem Poul-Erik Traulsen (afd. 94). Desuden sidder Frederik Bøgeskov (valgt af Kommunen) og Gunnar Sørensen (valgt af Lejerbo).
Ældre Caféen slutter sin 10 sæson – jubilæumssæsonen – i maj 2002. Foreningen holdt i februar 2002 en flot jubilæumsfest.
Vi har fået tildelt 25.000 kr. af Lejerbos Kunstfond, som er tiltænkt til fx en skulptur – et springvand m.m.
Blomstermarked blev afholdt den 4. maj 2002 i hele Brøndby Strand. Hos os blev det i de nedlagte aktivitetslokaler i Daruplund 21, da det var dårligt vejr. Blomstermarkedet arrangeredes af blomsterudvalget sammen med Palle Bengtsson.
Der har været afholdt møde om træer ved stien mellem blok 3 og 4. Skal de fjernes (en række ad gangen), så nye i mellemtiden kan vokse op eller bevares som de er ? Der blev holdt afstemning og et flertal var for at man bibeholdt træerne som de var.
Råderetten under hensyntagen til positivlisten blev diskuteret og man besluttede at arbejde videre med sagen.
Bankospillet har nu kørt i 3 sæsoner, og der har gennemsnitligt været ca. 60-70 personer hver gang, og der har været et pænt overskud. ”Lundens Venner” arrangerer en Lundedag den 31. august 2002 på fodboldbanen mellem blok 5 og 6.
Kommunen er godt i gang med en kvarterløftindsats. I forbindelse med regeringsskiftet og nedlæggelse af By- og Boligministeriet hører Kvarterløft fremover under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Økonomiudvalget fungerer som Styregruppe for Kvarterløft, mens Ib Terp fortsætter som formand for Dialoggruppen.
Boligafdelinger under Byudvalgsarbejdet prøver lave en aftale om at etablere et boligpartnerskab for de 10 boligafdelinger ved Brøndby Strand. Formålet med boligpartnerskabsaftalen er at sikre en fortsat positiv udvikling i Brøndby Strand. De gode traditioner for samarbejde og fælles ansvar bør videreføres, så Brøndby Strand forbliver et stabilt boligområde med sin egen sociale og kulturelle profil og i harmoni med den øvrige kommune og det øvrige samfund. De positive erfaringer med projekterne under Byudvalgsarbejdet skal fortsætte og udvikles, så det lokale netværk på lang sigt bliver selvbærende. Der er 8 boligafdelinger i Brøndby Strand, som gennem en årrække har samarbejdet omkring en række projekter og aktiviteter. Det er målet at søge at få de 2 øvrige almene boligafdelinger inddraget i samarbejdet, således at alle 10 afdelinger i Brøndby Strand inddrages i et ligeværdigt partnerskab omkring fælles opgaver.
Brand i materielgården den 8. juni 2002 på grund af drenges leg med tændstikker kommer til at koste 5-700.000 kroner. På afdelingsmødet den 7. maj 2002 blev årsregnskabet for 2000 - 2001 fremlagt, desværre med et underskud på kr. 342.995. Dette skyldtes stigende udgifter til Vandafgift, Renovation og Forsikringer. Desuden er der yderligere henlagt ekstraordinært kr. 214.384 til imødegåelse af tab på uerholdelige fraflyttede beboere. Der udover passer vores budgettal stort set.
Forsikringerne steg efter 11. sept. 2001 grundet terroraktionen i USA med ca. 84.000 kr. Bestyrelsesmedlem (for 2 år): Glenda Jensen blev nyvalgt som Bestyrelsesmedlem og Preben Hansen blev valgt som 1. suppleant. På afdelingsmødet i 2001 blev det vedtaget, at vi skulle undersøge om vi kunne bygge vores aktivitetslokaler i Daruplund 21 om til en ældrebolig. Desværre viste det sig, at omkostningerne ville komme op i nærheden af 990.000 kr. Det ville give en husleje på ca. 9.000 kr. om måneden, og det ville vi ikke kunne få godkendt, og derfor henlægges sagen.
Med støtte fra Lejerbos Kunstfond på 25.000 kr. indviede vi en granitsten med rislende vand den 31. august 2001. Stenen er hentet i Nordnorge, hvor den er hugget ud af urfjeldet, planeret i bunden og transporteret til Danmark. Der er boret et 30 mm hul i den, således at vand kan pumpes op og lige så stille risle ned ad stenen. Der er tre forskellige stenstrukturer i den udvalgte sten: Granit, skifer og sandsten, og det giver sammen med vandet nogle specielle smukke farvespil, der ændrer sig med årstidernes lys. Stenen er belyst om aftenen, og giver derfor et smukt bidrag til hyggen i Lunden. Der er kun fire - fem steder her i landet, hvor der er noget tilsvarende, nemlig dette at vandet skal løbe året rundt, sommer og vinter. Det sker jo, at der kommer frostperioder i Danmark. Det geniale er, at de 1800 liter vand under skulpturen ligger i et betonbassin i frostfri dybde. Dette bevirker, at vandet hele tiden kan komme op gennem hullet i stenen. Selvfølgelig fryser vandet, men kun på overfladen. Indenunder bliver vandet ved med at løbe, således at man i frostperioder vil kunne se vand, sten, is og lys på samme tid. Vandet cirkulerer og genbruges og på grund af den konstante iltning, dannes der ikke algevækster på stenen.
Vores årlige bustur til Bon Bon Land, den 24. august var en stor succes. Vi var 116 mennesker, der måtte tidligt op den morgen, men det gjorde nu ikke så meget, da solen skinnede fra en skyfri himmel.
Atter blev der holdt en Lundedag. Der var spisning og fest for ca. 180 lundebeboere. Per Danmark havde lavet god mad, derefter var der musik og dans til Niels Husum’s orkester. Midt på aftenen kom Lundens syngepiger ind og sang nogle ”bakkeviser”, hvilket vakte jubel. Der var 35 frivillige hjælpere involveret i arbejdet, de skal have stor tak for det store arbejde.
En 3-værelses lejlighed koster 5.227,- pr. mdr. inkl. varme og kabel-tv. En 5-værelses koster kr. 6.399,- pr. måned inkl. varme og kabel-tv.
Bestyrelsen drøftede en vagtordning i forbindelse med akut opstået skade. I øjeblikket er det sådan, at de fleste beboere ringer til formanden på forskellige tider af døgnet. Fremover vil der være et specielt nummer – 60 63 99 53 – som man kan ringe til. Telefonnummeret virker kun uden for normal arbejdstid. Det vil sige fra ca. kl. 16:00 til kl. 23:00.
Tømmermændene havde 30 års jubilæum i november 2001.
Der blev udarbejdet en plan for maling af opgange. I 2002/2003 males D. 33, 35, 37 og 41. I 2003/2004 males D. 43, 45, 47 og 49, og i 2004/2005 males D. 51, 53, 55 og 57.
Friarealer blev gennemgået med henblik på at få en helhedsvurdering, således at der kan foretages renovering af friarealer. Rapport over friarealer er udarbejdet af et konsulentfirma. Der sættes kr. 100.000,- af til at begynde med.
Der blev holdt ekstraordinært afdelingsmøde den 20. november for at diskutere varmeproblemer. Man blev enige om, at temperaturen sættes op til 23o i gavllejlighederne. Radiatorerne i opgangene åbnes fra 1. oktober til 31. marts, og der foretages isolering af loftet i gavlindgang (ved tidligere skralderum). Afdelingsbestyrelsen foreslår, at man får bemyndigelse til at undersøge og komme med et samlet forslag til renovering af afdeling 157, der bl.a. indeholder følgende:
Nye køkkener, Nye dørpartier, Nyt nøglesystem, Dør i gavlindgang, Isolering af gavl. Kiler under gulve i køkken, Fjernelse af ”spærring” på termostater, Fornyelse af rørinstallationer i blokkene, Isolering af lofter i indgangspartier, Udskiftning af termostatventiler, Termografi af et par blokke, ”Vandnæser” i alle fuger på facader mellem etageadskillelse og Ventilationskanaler renses/filter udskiftes. Afdelingsbestyrelsen vil undersøge og fremlægge økonomi for projektet.
Forslag til udvidet råderet blev forelagt på samme møde. Der er en positivliste vedr. forbedringer og godtgørelse i forbindelse med råderetten. Råderetskataloget godkendt enstemmigt.

2001

Flere og flere tilmelder sig stadig både internet og telefon.
Borgmesteren havde indbudt til borgermøde om det kommende Kvarterløft. Ca. 300 Brøndby Strand borgere var mødt op. Formålet var at få en orientering og at der blev nedsat nogle idé- og temagrupper. De 6 foreslåede temaområder var følgende:
Integration, Det fysiske miljø, Identitet og image, Erhverv og beskæftigelse, Kultur, idræt og sundhed og Det grønne. Det er kommunens økonomiudvalg, der er styregruppe. Derunder er der en dialoggruppe, der skal diskutere og videre-indstille de mange forslag fra idé- og temagrupperne. Det er nu alle idéerne skal frem i lyset, og i efteråret skal den endelige plan til kvarterløft vedtages af kommunalbestyrelsen. Primo 2002 skal man så i gang med de forskellige projekter.
Der er sendt brev ud til de beboere, der for 10 år siden fik dispensation til at have 2 eller flere husdyr. Der er kun 1 beboer der har 2 husdyr tilbage.
Kunsten er kommet til selskabslokalerne. Der er hængt ca. 10 billeder i format 70 x 100 cm op rundt om på væggene, og ca. 6 mindre billeder i format A3 kommer op ved en senere lejlighed.
Afholdelse af 1. søndag i advent. Vi dropper det og venter, om vi får nogen reaktion. Vi ønsker dog at bibeholde traditionen med lys på træet.
Det undersøges, om der findes mulighed for at opsætte et nyt træ hvert år, da det eksisterende er sygt, og det menes, at jordbunden er for dårlig, så et træ på det her sted ikke kan eksistere. Det overvejes, om der er andre muligheder, f.eks. opsætning på en gavl eller lignende.
Traditionen tro afholdes der møde med "søster"-afdelinger onsdag den 21. februar 2001. Det var et godt og udbytterigt møde, hvor alle fik "noget" med hjem. Vi blev især gjort opmærksom på nogle forskellige tæringer, varmemesteren skulle være meget opmærksom på. En ting, der kom bag på os, var deres husleje. Holte-afdelingen betalte ca. 580 kr. pr. m2 pr. år og Ølby Lyng betalte ca. 630 kr. pr. m2 pr. år. Vores husleje er ca. 500 kr. pr. m2. Ølby Lyng har haft meget store problemer med deres tilbygning på taget. Byggeriet har været præget at byggesjusk, konkurser m.m., så det samlede beløb for den byggesag nærmer sig nu ca. 92 mio.
Støj fra S-togene. Der er skrevet brev til Banestyrelsen vedr. støj fra Køge Bugt Banen med kopi til Borgmester Kjeld Rasmussen og Lejerbo, da Banestyrelsen på trods af det målte støjniveau har nægtet at opsætte støjskærme. I forbindelse med at Borgmester Kjeld Rasmussen var i tv om støjen fra Holbækmotorvejen, fik vi også en henvendelse om støj fra S-togene. Kanal 2 - Lokalrapporten - var ude og lave nogle optagelser omkring problemet. På borgermødet om kvarterløft lovede Borgmester Kjeld Rasmussen så, at han ville tage problemet med, når han skulle til møde i Trafikministeriet om støjproblemerne i kommunen.
Møde om P-skilte med Politi og Brøndby Kommune onsdag den 14. marts 2001. Efter politiets mening skal der ændres en del i opstregninger og skilte - også omkring vores pladser til campingvogne.
Aktivitetslokaler. Da lokalerne ikke bruges ret meget efter formålet, overvejes det, om der er andre muligheder for brugen af dem.
Møde med Hjælpemiddelcentralen under Brøndby kommune. Der har været afholdt møde på grund af, at kravene til badeværelsesstandarden ikke er de samme, hvor kommunen skal betale udgiften (ældre, handicappede m.m.) som de krav, vi stiller til andre beboere i Lunden. Vi forsøger at få ensrettet standarden ved at få dem til at bruge de samme håndværkere som os. Der har den 27. november 2000 været legepladseftersyn. Det har resulteret i, at vi har modtaget en sikkerhedsrapport på ca. 20 sider om vores legepladsers tilstand. Der er en del, der skal laves, men det er vores legepladsudvalg sammen med varmemesteren ved at få et overblik over. Overslag fra tømreren på reparationer m.m. i h.t. sikkerhedsrapport. Arbejdet sættes i gang, og der anskaffes nye legeredskaber u. h.t. økonomien. Entreprenøren er gået i gang med at fjerne de kasserede legeredskaber. Der vil herefter blive lavet det fornødne faldunderlag. Der er også fremover afsat et beløb til legepladser, da de hvert år skal have et eftersyn, og dermed kommer der også nogle reparationer.
Brøndby kommune har pålagt os at foretage en sortering af affald i h.t. "affald 21", som sidst er vedtaget af kommunalbestyrelsen i december 2000. Vi vil i den forbindelse lukke rummene til storskrald i gavlen på hver blok. Samtidig vil vi rykke døren til kælderen ud i gavlen, så der også bliver lidt varmere for beboeren ovenover, og vi slipper for problemerne med Arbejdstilsynet om de grisede forhold, som funktionærerne skal gå rundt i. Beboerne vil kunne komme ind på containergården ved hjælp af vaskekort på hverdage indtil kl. 22.oo og på lør- og søndage indtil kl. 17.oo. Der vil blive sat ekstra lys og et videokamera op. Optagelser herfra vil blive slettet efter kort tid.
Vaskeriet - nye maskiner. Bestyrelsen drøftede at formindske antallet af maskiner med 2 små vaskemaskiner og anskaffe 8 nye små maskiner, 6 nye tørretumblere og 1 ny centrifuge. Årsagen til formindskelsen skal ses i lyset af, at der snart er 200 lejemål i Lunden, der har egen vaskemaskine.
Vi vil prøve at få kommunen til at udskifte fliserne på Hovedstien
Som man kan se så er der i budgettet indregnet en gennemsnitlig huslejeforhøjelse på kr. 12,59 pr. m2 pr. år, hvilket er 2,51 %. I budgetforslaget er der afsat til henlæggelser 50,05 kr. pr. m2 (konto 120). Målet er - som nævnt sidste år - at komme op på ca. 55 kr. pr. m2, og det skal ske gradvis over en årrække. På næste års henlæggelser er der afsat et beløb på ca. 85.000 til opsætning af nyt elektrolyseanlæg i de 16 varmtvandsbeholdere, vi har. De skulle minimere risikoen for bakterie- og slimdannelser i beholderne. I øjeblikket bliver de skyllet ud hver uge, det er en del vand, der ryger ud.
Afdelingsmødet besluttede at undersøge om der er interesse for ombygning af Aktivitetslokaler i Daruplund 21 til en ældrebolig. Alternativt - hvis kommunen ikke ønsker at deltage - at ombygge lokalerne til en lejlighed.
På afdelingsmødet blev Helge Sparlund, Birthe Ketterle og Niels Husum genvalgt til bestyrelsen.
Ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001: Vi er steget kr. 13.000.000 i vurdering til kr. 146.000.000. Bygningerne er steget med ca. 4.000.000 til kr. 54.462.000.
Vort årsregnskab for 2000 - 2001 viser desværre et underskud på kr. 342.995. Dette skyldes stigende udgifter til Vandafgift, Renovation og Forsikringer. Desuden er der yderligere henlagt ekstraordinært kr. 214.384 til imødegåelse af tab på uerholdelige fraflyttede beboere.
Huslejen i Lunden udgør pr. 1. oktober 2001 et gennemsnit på kr. 513,86 pr. m2 pr. år. En 5-værelses lejlighed koster inkl. varme og tv kr. 6.200,00 pr. mdr.
Der er over 100 ansøgere, der står noteret i Kommunen på venteliste til en lejlighed i Lunden. På nogle af Lejlighedstyperne er der over 10 års ventetid.
Elektrolyseanlæggene er færdigetableret. De har erstattet udslamning af varmtvandsbeholderne.
Afdelingsmødet gav Afdelingsbestyrelsen bemyndigelse til at få ombygget Aktivitetslokalerne til ældrebolig eller lejlighed. Vi er i gang med at få udarbejdet tegninger og overslag på byggeomkostninger. Vi har fjernet nogle større sandkasser og opstillet nogle mindre ved blok 8 og blok 13. Vi vil senere udbygge legepladsen mellem blok 10 og 11 med legeredskaber for mindre børn.
Vaskeriet blev i august 2001 renoveret nye maskiner, tørretumblere og centrifuge. Der er mange flere muligheder med programmer. Desværre er der kun en udnyttelse af vaskeriet på ca. 26%.
Brøndby kommune har tidligere vedtaget en affaldsplan med målsætningen: “Affaldshåndteringen sker fortsat ved at prioritere genanvendelse først, dernæst forbrænding med energiudnyttelse, og slutteligt deponering”. Affaldet skal sorteres i flere fraktioner, herunder organisk affald, papir og pap, papemballager, PVC, imprægneret træ, elektriske og elektroniske produkter, biler og batterier. I foråret 2002 er vores containergård blevet bygget om, således al storskrald skal afleveres i containergården. I juni 2001 opsatte Brøndby Kommune nye glas- og papirkuber i Lunden. Røde Kors har opsat en tøjcontainer. Desværre var jorden i volden, hvor der skulle graves ud til containergården forurenet, hvilket stammede helt tilbage fra byggeriets start.
I efteråret 2001 fik vi afsluttet opstregning og skiltning i Lunden efter pålæg fra Politiet og Brøndby Kommune.
Juletræet ved Daruplund 29 skal fældes på grund af råd. Juletræet for julen 2001 blev opsat på gavlen af blok 6.
Børnefestkomitéen havde igen i august arrangeret en vellykket tur til BonBon-Land. Der deltog desværre ikke så mange - ca. 60 børn og voksne i den årlige sommertur. På fastelavns søndag var der gang i tøndeslagning på Langbjergskolen. Der kom ca. 40 børn og lige så mange forældre til et par hyggelige timer. Denne gang var der også tøndeslagning for de voksne. Der var mange gode og festlige udklædninger.
Glenda Jensen blev den kommende bestyrer i selskabslokalerne fra den 1. december 2001. Der vil være åbent i selskabslokalerne hver mandag fra kl. 18:30 – 19:00 med mulighed for både udlejning, afregning samt rundvisning.
Året blev igen præget af det store projekt, vi satte i gang på forrige Afdelingsmøde, nemlig Lundens telefon og datanet. Telia og Boligselskabernes Landsforening lavede en aftale om, at Telia ville betale et tilskud til kabling til de boligafdelinger, der indgik en telefon- og internetaftale. Efter forhandlinger anerkendte Telia det, og i december fik vi ”udbetalt” kr. 618.000 til nedbringelse af vores kablingsgæld. Telefongebyret er faldet til 119 kr. inkl. moms. Man skal huske, at man så kan ringe til fastnettelefoner over hele landet, samt at der er indbygget nogle gratis servicer.

2000

Omkring årtusindeskiftet er der meget hærværk i Lunden. I januar holdes de første møder om internt telefonnet. Der er foreløbig 2 løsningsmodeller for henholdsvis rent telefonabonnement eller telefon med Internet.
Afdelingen er nu opkoblet til Lejerbo-net.
Der foretages renovering af legeplads ved Daruplund 65-67 iflg. handlingsplanen for legepladser.
På afdelingsmødet den 9. maj afgår Leif Refdahl efter ca. 14 år som formand. John Frimann bliver valgt uden modkandidat. På samme møde bliver Mette Idorn og Niels Husum indvalgt. Der blev også valgt ny redaktør for Lundexpressen – Conni Sparlund.
Forslag på Afdelingsmødet med Telias tilbud: 150 kr. om måneden og fri telefon over hele landet. Hvis man vil på Internettet koster det 75 kr. om måneden, og så kan man surfe hele døgnet. Man bibeholder sit telefonnummer. Servicerne banke på - vis nr. o.s.v. er gratis. Etableringsomkostninger tages over huslejen med ca. 50 kr. om måneden. Der skal lægges nye kabler i alle lejligheder, uanset om man vil melde sig til eller ej. Der afholdes urafstemning for eller imod egen telefoncentral. Afstemningsresultat for kabling viste 259 ja-stemmer, 85 nej-stemmer og 1 ugyldig. Der udarbejdes materiale sammen med Telia til udsendelse til beboerne om individuel telefonabonnement og internet opkobling. Der afholdes temamøder i samme anledning. Efter gennemgang hos Lejerbos advokat bliver telefoni-aftalerne med Telia og Semco underskrevet.
Semco begynde at grave den 4. september. Det forventes, at den sidste lejlighed får kabler den 22. november 2000. Telefonanlægget kommer i gang ultimo november. Der prøvekøres (porteres) 6 beboere den 25. oktober 2000. Ny internetaftale. Der er modtaget nyt tilbud fra Telia på Internettet. Efter en grundig gennemgang, hvor fejl og mangler er noteret og senere udbedret, er alt afleveret, og forløbet er gået tilfredsstillende for alle parter. Tidsplanen blev overholdt, og beboerne har stort set været meget tilfredse med Semco-folkenes arbejde. De har været flinke til at rydde op, og der er kun sket meget få skader.
Vi får dispensation på opsætning af varmemålere indtil 1. september 2002. Der skal foretages nye beregninger, hvis vi skal have forlænget dispensationen. Der er flere rapporter, der viser, at man opnår en markant besparelse, når der er opsat varmemålere.
Såfremt vi ikke får vores dispensation til varmemålere forlænget i 2002, så skal man nok overveje, om vi samtidig skal have vandmålere. Der skal spares ml. 18 og 23 % på varmen for, at investeringen kan løbe rundt.
Vi har opsagt samarbejdet med Grøn Guide pr. 31.12.00.
Klub Resen har besluttet at lukke. Lokalerne vil blive brugt af Afdelingen da man af Arbejdstilsynet er blevet pålagt at lave bade- og omklædningsfaciliteter for de blå mænd.
Sortering af skrald. Skralderum påtænkes lukket. Der arbejdes på en løsning vedr. udvidelse af Containergården. Der indhentes tilbud på overvågning, lys, udgravning m.m. Udbygning af Containergården er vedtaget i princippet, men vi må ud at finde pengene. Overslag på udgiften, ca. kr. 400.000, forelå. Brøndby Kommune vedtager ny affaldsplan 2001-2012.
Lundens Venner har planlagt 6 bankospil til vinter. Der var ca. 18.900 kr. i overskud i sidste sæson.
Der er i januar 1998 kommet en vejafmærkningsbekendtgørelse, der bl.a. siger, at ved veje, der udelukkende går til parkeringspladser med P-båse, må der ikke parkeres uden for båsene. Der er derfor søgt om at få skilte op herom ved indkørsel til Resenlund og Daruplund. Bestyrelsen har efterfølgende haft møde med firmaet JE Vejmarkering og været rundt og se, hvad der kan gøres rent pladsmæssigt. Der kan evt. skaffes 7 P-pladser yderligere i Resenlund og enkelte i Daruplund mellem blok 2 og 3 uden den store udgift.
Istandsættelse af selskabslokalerne. Der er lykkedes Afdelingsbestyrelsen sammen med frivillige hjælpere og "Lundens Venner" at skaffe penge/arbejdskraft til renovering af selskabslokalerne. Dette vil ske i 3 weekender i oktober måned. Der er rigtig mange beboere, der har meldt sig til at hjælpe med arbejdet. Dejlige flotte farver, nye lamper, ny bar, nye tæpper, alle dørtrin fjernet, handicapdør til det ene toilet. Det skrider stærkt frem og skal være færdigt senest søndag den 22. oktober 2000. Vi er fulde af beundring for det store arbejde, som de forskellige personer har gjort.
I begyndelsen af september ønsker Mette Idorn at træde ud af bestyrelsen med øjeblikkelig varsel. René Sahlberg, som var tidligere 1. suppleant er hermed indtrådt i bestyrelsen og Erik Ilsvard er blevet 1. suppleant.
Kvarterløft til Brøndby Strand. Der bliver frigivet 33,5 mio. kr. til at "forskønne" Brøndby Strand, men en stor del af puljen vil formentlig blive anvendt til et nyt kulturhus og nedlæggelse af den sydlige vejbane på Strandesplanaden. I begyndelsen af 2001 vil der ske en lokal organisering i form af et lokalsekretariat, der skal involvere lokalbefolkningen m.fl. i den endelige kvarterplan, som forventes færdig i slutningen af år 2001.
Trafikhandlingsplan juli 2000. Der er skrevet brev til Brøndby kommune vedr. trafikstøjen fra togene. Der er ved de nærmeste blokke målt 82 dB(A), hvor man i Trafikhandlingsplanen satser på 55 dB(A). I "gammelt" tæt byområde dog 65 dB(A). Brevet blev taget til efterretning. Teknisk Forvaltning svarer at støjproblemerne fra S-togene skal vi selv tage op med Banestyrelsen.

1999

Varmeautomatikken udskiftes i samtlige boilerrum.
Arbejdet med renovering af den store legeplads samt fodboldbane sættes i gang, og et flot resultat er klar efter 5 uger.
Antenneforeningen indgår aftale med Tele Danmark om indførelse af Selector i kabelnettet.
En 5-værelses lejlighed koster kr. 5.990,- pr. måned inkl. varme.
Afdelingsmødet vedtager, at Lunden melder sig ud af Antenneforeningen med udgangen af året og i stedet får tv-signaler fra Tele Danmark.
Der udskiftes til glaskeramiske komfurer og opsættes PHFI-relæ i hver lejlighed.
Afdelingsmødet vedtager nye vedtægter og ny husorden for afdelingen.
Efter en lang debat på et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. september blev et nyt vedligeholdelsesreglement vedtaget med 56 stemmer for og 2 stemmer imod.

1998

De 8 boligselskaber i Brøndby Strand har ansat en ”grøn guide”.
Boligorganisationen Lejerbo Brøndby har 40 års jubilæum.
Afdelingsmødet vedtager at udskifte de sidste vinduer på altanen.
En 5-værelses lejlighed koster kr. 5.813,- pr. måned inkl. varme.
Der udarbejdes nye regler for klubberne, og der skal betales en elafgift pr. apparat (fx tv, køleskab og fryser).
Der arbejdes med planer om en større renovering af den store legeplads.

1997

Den nye boliglov træder i kraft, med bl.a. udvidet beboerdemokrati.
Lundens aktivitetslokaler bliver indviet den 10. januar.
Der var en tendens til større søgning på de store lejligheder. Der var noteret mange ansøgere på venteliste.
John Frimann blev indvalgt i bestyrelsen den 3. februar.
Brøndby kommune overtager anvisningsretten til alle lejligheder i Lunden.
Beboerbladet Lundexpressen kan fejre 25 års jubilæum.
I efteråret foretages opstribning af parkeringspladserne.
Lunden får dispensation i 3 år på varmemålere.
Det lykkedes igen at få etableret en børnefestkomite, bestående af Tinna Eckert, Conni Sparlund og Karin Mørk.

1996

Der bliver foretaget isolering af skralde- og cykelrum.
Formand Leif Refdahl får en modkandidat på afdelingsmødet, men bliver genvalgt med 85% af stemmerne.
Afdelingsmødet den 23. januar vedtog forslag om at afmærke parkeringspladserne.
En 5-værelses lejlighed koster kr. 5.607,- pr. måned inkl. varme.
Jytte Hansen fratræder som redaktør af ”Lundexpressen". Birthe Ketterle overtager sammen med Bent Madsen, indtil denne overtager i september måned.
Billardklubben B72 må lukke på grund af mangel på medlemmer.
Afdelingen får kr. 85.000 fra Byudvalget til indretning af aktivitetshus.
Den 24. august holdes der 25 års jubilæumsfest.

1995

Opsætning af lys på parkeringspladser mod Strandesplanaden blev påbegyndt og på afdelingsmødet blev det vedtaget at der ligeledes opsættes lys på de andre P-pladser.
Helge Sparlund bliver på ny valgt ind i bestyrelsen den 1. februar.
Kanalantallet bliver udvidet til 42 uden større omkostninger.
Hobbyrum i Daruplund og Resenlund bliver ombygget til 2 ældreboliger. Indvielse i oktober.
Den store legeplads bliver forbedret for ca. 150.000 kr., mens mindre legepladser bliver nedlagt for at overholde BUPL’s regler om faldunderlag.

1994

Vi udskifter alle vore toiletter uden store huslejestigninger. Det gav store besparelser på vore vandafgifter. Vi får igen statstilskud.

1993

Vi blev belønnet med kommunens miljøpris. For første gang gik prisen til et almennyttigt boligbyggeri.
Helge Sparlund må udtræde af bestyrelsen den 6. april p.g.a. flytning.
Vi vedtager at udskifte køle I fryseskabe med 100 stk. om året.
Vi har fået opsat paraboler i antenneforeningen og udvider til 24 kanaler.

1992

Vi modtager miljøpris fra Lejerbo.
En 5-værelses lejlighed koster kr. 4.835,- pr. måned inkl. varme
Arbejdet med opsætning af dørtelefoner samt nyt nøglesystem er gået i gang. Vi får statstilskud mod, at vi får hvert enkelt lejemål til at underskrive et skema, hvor de giver os tilladelse til at benytte 10.000 kr. / lejemål.
Vi laver containerløsning til affaldet i stedet for sække, bl.a. for at undgå lugtgener i skralderummene, og ligeledes fordi det arbejdsmæssigt og økonomisk er mere fordelagtigt. Der skal nu ikke mere skaktes så ofte. Funktionærer og varmemester er positive, selvom de nu får mere fysisk arbejde. De sparer nogle skaktninger, og får dermed mere tid til de grønne områder.
Beton og udendørs altaner forvitrer. Vi forsøger at få dette anerkendt som byggeskade.
Der bliver stiftet en ældrecafe den 23. januar 1992, som har til huse i selskabslokalerne med møde hver torsdag.
Trappestenene bliver renoveret. Vi indhenter ligeledes statstilskud.

1991

Der er nu ventelister på de store lejligheder.
Dørtelefoner blev vedtaget opsat og nøglesystem udskiftet.
Vore grønne områder blev udvidet.
Helge Sparlund bliver indvalgt i bestyrelsen den 14. maj.
Containergård ud for varmemesterens kontor fik gjort sortering/kompostering færdig og bliver indhegnet.
Hjemmehjælpen får lokaler i ”fodenden" af Blok 1.

1990

Flisebelægningen blev påbegyndt udskiftet med ”fisk". Dette arbejde blev taget over driften, og vi havde kun råd til at udskifte lidt ad gangen.
Der blev lavet konstant lys på trappeopgangene.
Vi holdt reception i det nyanlagte vaskeri, der havde elektroniske kort og automat med varme drikke.
Der var enorme regninger for vedligeholdelse af toiletterne, og samtidig blev der konstateret et stort vandspild, da der måtte skylles ud flere gange.

1989

Vi begyndte at tænke på at få fliserne langs blokkene udskiftet. Det måtte vente til 1990.

1988

På afdelingsmødet i juni vedtog man at få udskiftet de flade tage samt vinduer, hvilket medførte en kraftig huslejestigning.
Suppleanten Birthe Ketterle indtræder i bestyrelsen den 22. juni.

1987

Leif Refdahl bliver valgt som formand.

1986

Johs. Werge meddeler, at han går som formand på maj-generalforsamlingen. Maj-Britt Mikkelsen bliver valgt som formand. Hun nedlægger hvervet samme år i november og Leif Refdahl bliver konstitueret.
Forslag om nyt varmeanlæg blev vedtaget på afdelingsmødet i november.

1985

Varmemester Bent Petersen tiltræder 1. maj.
Der er 14 tomme lejligheder.
Ved generalforsamlingen bliver husdyrforeningen opløst.
Det blev vedtaget at vi indmelder os i den nyoprettede antenneforening i Brøndby Strand.
En 5-værelses lejlighed koster kr. 4.382,- pr. måned inkl. varme.

1984

Brøndby Strand Antennelaug bliver stiftet.
For første gang i umindelige tider er der ingen tomme lejligheder.
Parkeringsplads for campingvogne er færdig.
Komfurer bliver udskiftet.

1983

John Svensson blev konstitueret som varmemester.
En 5- værelses lejlighed koster kr. 4.018,- pr. måned inkl. varme.
Der bliver indrettet P-pladser for campingvogne.
Der er stadig mange vandskader fra utætte vinduer.
Den 1. april er der 26 ledige lejligheder.
Det interne antenneanlæg bliver ombygget.

1982

Der er igen udlejningsproblemer. Og problemer med utætte, flade tage. Der er store økonomiske vanskeligheder med underskud i 1980/81 på 3,2 millioner.
Der kræves opsætning af ildslukkere i samtlige hobbyrum.
Der bliver installeret elmåler i hver lejlighed.
Der er nu 12 tomme lejligheder.
Beboerbladet Lundexpressen kan fejre 10 års jubilæum. Jytte Hansen er tiltrådt som ny redaktør.

1981

Der er store problemer med det varme vand.
Der bliver stillet forslag om at lave en velkomstmappe til nye indflyttere i bebyggelsen. Det blev til ”Velkommen til Lunden".
Det blev konstateret, at Lundens varmeforbrug var i 1/3 højere end de øvrige boligafdelinger i Brøndby Strand.

1980

Der er konstateret vandindtrængninger gennem facaderne.
Der bliver oprettet legeplads mellem blok 9 og 10.
Teknisk udvalg giver tilladelse fil at opsætte vaskemaskine i mellemgangen i 3, 4 og 5-værelses lejligheder.
Nyt nøglesystem bliver etableret.

1979

Huslejen var for en 5-værelses lejlighed kr. 3.072,- inkl. el og varme.
Der ønskes ensrettet kørsel samt parkeringsforbud i Daruplund.
Brøndby Kommune foreslog bygning af ny kirke og posthus.
Bestyrelsen drøfter indførelse af el-måler i den enkelte lejlighed.

1978

Der er store problemer med det kollektive el-forbrug.
Afdelingen modtager kr. 600.000 i til skud fra Landsbyggefonden bl.a. på grund af store huslejetab.
Udskiftning af køle I fryse skabe plus indkøb af svaleskabe.
Det var frivilligt om man ville have fryse- eller svaleskab.
Lundens Mini Marked blev udvidet.
Brøndby Strand Centrum blev indviet.
Kommunen planter syrenbuske langs S-banen.

1977

Der bliver foretaget udvidelse af parkeringspladser mellem blok 2 og 3. Der konstateres nu utætte tage.
Alle lejligheder er udlejet og der er tilmed ventelister.
Johs. Werge bliver valgt som formand.

1976

På afdelingsmødet vedtages oprettelse af stor legeplads ved blok 1 og 16.
En 5-værelses koster nu inkl. el og varme kr. 2.153,-.
Der er 13 tomme lejligheder, hvoraf 6 giver tab.

1975

Der konstateredes adskillige brud på fjernvarmeledningerne.
Der udskrives en altan konkurrence.
Fodboldbane oprettes ved blok 15, Resenlund.
Der bliver startet en hundeklub.
Johs. Werge blev konstitueret som formand.
Mange 5-værelses lejligheder står tomme.

1974

Beboerne efterlyser tysk TV.
Husdyrliste blev for første gang offentliggjort i Lundexpressen.
Soppebassin ved blok 9 blev nedlagt.
I maj nedsættes der et husdyrudvalg.
Der oprettes danseinstitut i selskabslokalerne.
I august indbyder klub "Tømmermændene" til reception i nye lokaler.

1973

På afdelingsmødet i maj fik afdeling og lejerforening fællesbestyrelse, og den senere mange årige formand Johs. Werge blev valgt ind i bestyrelsen.
Det blev på mødet vedtaget at der skulle være mulighed for husdyrhold. Nyt beboerblad, Lundexpressen, blev startet. Efter mange indbrud i kælderrum fik man forsøgsvis i 2 blokke aflåst dørene til kælderrummene.
Ansøgning om opstilling af pølsevogn på parkeringspladsen blev afslået af kommunen.
Man gik over til nyt nøglesystem, så hver blok fik egne nøgler.
Lundens Mini Marked åbnede.

1972

Den 2. maj blev den første afdelingsbestyrelse valgt og til formand blev valgt Curt Thornsen. Den 18. september blev der stiftet en lejerforening og til formand blev Frank Helmnæs valgt.
En af afdelingens første opgaver var at foranledige opsat hegn langs med den projekterede S-togsbane, der skulle løbe langs med Daruplund.
Man gik både fra Afdelingsbestyrelsens og Lejerforeningens side i gang med at indrette diverse hobbyklubber samt en børneparkering.
I november udkom den første beboeravis til samtlige beboere Den var udformet i et lidt primitivt A4 format.
Huslejen var for den største lejlighed (5 værelser) på dette tidspunkt ca. kr. 1.250 inkl. el og varme pr. måned.

En Lund blev født...

I året 1967 fik Boligselskabet Lejerbo til opgave af Brøndby Kommune at bygge almennyttige boliger i Brøndby Strand.
I juni 1967 godkendte Selskabsbestyrelsen for Lejerbo Brøndby, at der blev købt en grund på 81.000 m2 af gartner Bruuns gartnerier.
Efter mange projektændringer blev et projekt på 318 lejligheder vedtaget i april 1968.
Efter behandling af kommunalbestyrelsen blev der i 1970 købt endnu et areal og det endelige resultat blev: 306 lejligheder, 2 børnehaver og 1 vuggestue.
I september 1971 kunne de første beboere flytte ind i Resenlund 2.
Byggeriet var indrettet således, at hele underetagen kunne bruges til hhv. fællesrum samt hobbyrum/klubliv.